Home

Setrvačná a gravitační hmotnost

Setrvačná a gravitační hmotnost. Hmotnost se fyzikálně projevuje dvěma způsoby, podle nich se označuje jako setrvačná resp. gravitační. Jako setrvačná hmotnost se označuje míra, kterou je silovým působením měněn pohybový stav hmotného tělesa. Základním vztahem pro setrvačnou hmotnost je 2 Zákon volného pádu, setrvačná a gravitační hmotnost V §1.2 Newtonův gravitační zákon jsme si ukázali, že ze spojení zákonů klasické mechaniky se zákonem všeobecné gravitace vyplývá pozoruhodná vlastnost univerzálního působení gravitace na pohyb těles , nezávisle na jejich hmotnosti (která z pohybové rovnice. Setrvačná a gravitační hmotnost. Druhý Newtonův zákon. ma F= (1) určuje zrychlení, které má hmotný bod, když na něj působí síla . F . Nebo, řečeno naopak, určuje sílu, kterou musíme působit, aby se nepohyboval jen volně, setrvačností. 3, ale měl zrychlení . a 4. Newtonův gravitační zákon. g 2 Mm r F G rr.

Hmota a hmotnost. - Blog iDNES.c

Gravitační pole zprostředkovává silové působení Země na tělesa v jejím okolí pomocí gravitační síly gravitační působení je jen jedním z mnoha případů gravitace Zdrojem gravitačního pole jsou všechny hmotné objekty Setrvačná a gravitační hmotnost jsou si navzájem úměrné, při vhodné volbě jednotek jsou si. Gravitační a setrvačná hmotnost . Ve fyzice je třeba rozlišovat dva druhy hmotnosti. Gravitační hmotnost popisuje velikost gravitačního působení objektu na jiné těleso (gravitační hmotnost aktivní) a jakou intenzitou budou na těleso působit gravitační pole (gravitační hmotnost pasivní)

Univerzálnost - základní vlastnost a klíč k pochopení

  1. The klíčový rozdíl mezi gravitační hmotou a setrvačnou hmotou je to gravitační hmotnost se měří gravitací, zatímco setrvačná hmotnost se měří při jakékoli síle. Hmotnost je vlastnost látky i její odolnost vůči zrychlení
  2. Nejpreciznější experimenty uskutečnil v letech 1906 až 1909. Dvě tělesa umístnil na konce vodorovného ramene. Celé rameno pak viselo na torzním vlákně. Na tělesa působila jak gravitační síla Země (ta reaguje na gravitační hmotnost), tak odstředivá síla způsobená rotací Země (ta reaguje na setrvačnou hmotnost)
  3. Setrvačná síla se projevuje v rozjíždějícím se nebo zastavujícím vlaku. Ten má vůči zemi zrychlení a. Položíme-li na podlahu vlaku kuličku, bude vůči zemi dál v klidu. Ale vlak se pohybuje se zrychlením, proto se kulička vzhledem k vlaku bude pohybovat se zrychlením - a. Při rozjíždění vlaku pojede dozadu, při.

Gravitace je univerzální vzájemné působení (interakce) mezi všemi formami hmoty (látka i silové pole interakcí), tedy všemi objekty, kterým lze připsat relativistickou hmotnost (klidová hmotnost přitom může být nulová) resp. jí odpovídající energii.Gravitace je jedna ze čtyř známých základních interakcí.. Gravitace mezi hmotnými objekty je působení přitažlivé - gravitační hmotnost: vážením na rovnoramenných váhách - z rovnosti tíhy závaží a tíhy tělesa působících na misky vah ⇒ rovnost hmotností obou těles rovnováha: = 1 =2 = - setrvačná hmotnost (dynamická): - je mírou setrvačnosti tělesa - z 2. N. z 27.10.2012 20:58. Gravitační síla a hmotnost tělesa (str. 37 - 38) gravitační síla - test zde, E-learning - zde. Rande s fyzikou - díl České televize. Gravitační síla . Je projevem existence gravitačního pole, které se nachází kolem každého tělesa.Projevuje se však jen kolem velmi hmotných těles, jako jsou hvězdy, planety nebo jejich měsíce Setrvačná a gravitační hmotnost jsou si navzájem úměrné, při vhodné volbě jednotek jsou si rovné. Princip ekvivalence vede k neodlišitelnosti setrvačných a gravitačních jevů a umožňuje popisovat gravitaci za pomocí křivého časoprostoru Hmotnost značka m - vlastnost hmotných těles klást odpor vůči změnám svého pohybového stavu (setrvačná hmotnost) a navzájem na sebe působit (gravitační hmotnost). Hlavní jednotkou hmotnosti v soustavě SI je 1 kilogram (1 kg)

Pokud ale autoři předpokládají, že setrvačná i gravitační hmotnost jsou stejné, tzn. že jejich vztah (1) by pak platil i pro setrvačnou hmotnost zvuku, tak potom se dostanou do sporu i se speciální teorií relativity, která pro všechny formy negravitační energie vyžaduje platnost vztahu E=mc^2. To, kterou z těchto variant. Setrvačná a gravitační hmotnost • 2. Newtonův zákon: m m s F a & & s -setrvačná hmotnost = míra setrvačnosti tělesa • gravitační zákon: g 2 12 1 2 r M M F N g g M - gravitační hmotnost = míra velikosti gravitační síly ekvivalence setrvačné a gravitační hmotnosti s konst. M g m slabý princip ekvivalenc

Gravitační síla Fg je přímo úměrná součinu hmotností obou těles a prudce klesá s druhou mocninou vzdálenosti středů obou těles. Okolo naší Země je centrální gravitační pole, kde gravitační síla působící na těleso má v různých vzdálenostech od Země různou velikost a různý směr Setrvačná a gravitační hmotnost Je třeba ještě dodat, že v předchozích případech se věnujeme setrvačné hmotnosti. Ta je mírou odporu, který těleso klade vůči zrychlování. A právě rovnost setrvačných hmotností částic a antičástic testuje platnost CPT-teorému Setrvačná a gravitační hmotnost Hmotnost se fyzikálně projevuje dvěma způsoby, podle nich se označuje jako setrvačná resp. gravitační. Jako setrvačná hmotnost se označuje míra, kterou je silovým působením měněn pohybový stav hmotného tělesa. Základním vztahem pro setrvačnou hmotnost je 2 Inerciální hmotnost: Pokud je daná částice v klidu vzhledem k pozorovateli, setrvačná hmota se rovná zbytkové hmotnosti. Je to nejnižší setrvačná hmotnost částice. Hmotnost částice však dosáhne nekonečnosti, protože rychlost částice vzhledem k pozorovateli dosáhne rychlosti světla Gravitační hmotnost tělesa udává, jak se těleso brání působení gravitační síly. Setrvačná hmotnost udává, jak se totéž těleso brání působení síly, která ho uvádí do pohybu (a ruší tak stav jeho setrvačnosti v daném pohybovém stavu), tj. síla definovaná druhým Newtonovým zákonem

Setrvačná a gravitační hmotnost setrvačná a gravitační

že setrvačná hmota a hmota gravitační určitého tělesa mají stejnou velikost! Rozlišení hmoty na gravitační a setrvačnou použili Einstein s Infeldem, aby ukázali, že si lze představit situaci, kdy tomu tak není. To by potom tělesa o různé hmotnosti padala ve vakuu s různým zrychlením. Autoř Gravitační hmotnost - jak si to představit? Není moc čeho se chytit. Gravitace vyplnila většinu Einsteinova bádání. On se také opřel o to, že přesná měření říkají, že obě hmotnosti jsou ekvivalentní. Setrvačná hmotnost - setrvačná síla, je naší zkušenosti přeci jen bližší. A když jsou si s gravitací tak. Pokud by byla setrvačná a gravitační hmotnost odlišná, měla by být zaznamenána odchylka, způsobená odstředivou silou rotace Země. Přesnost měření aparatury v roce 1891 byla 1 oblouková minuta. Žádná odchylka ale naměřena nebyla. Odchylka nebyla naměřena ani v dalších experimentech Eötvösovy laboratoře ani dalších. předpokladu, že se nemění hmotnost tělesa a jsou-li známy působící síly na těleso dynamické měření hmotnosti ze vztahu m = F / a hmotnost m nazýváme setrvačná hmotnost (existuje ještě gravitační hmotnost, která se objevuje v Newtonově gravitačním zákonu - experimenty dokázaly, že setrvačná i gravitační Hmotnost Země je 6 . 1024 kg, hmotnost Měsíce je 7,4 . 1022 kg, jejich vzdálenost je asi 380 tisíc km. Gravitační konstanta je 6,67 . 10-11 N . m2 . kg-2. (2 . 1020 N) 4.

Gravitační interakce mezi hmotou a antihmoto

Takové pole je centrální gravitační pole a střed tělesa gravitační střed centrálního pole. Velikost intenzity gravitačního pole ve výšce h nad zemským povrchem je M Z je hmotnost Země (5,98 × 10 24 kg), R Z poloměr Země (6,37 × 10 6 m) Př. 6: Gravitační zrychlení na povrchu Země, jejíž poloměr je 6 370 km, je přibližně 9,8 m s-2. Jaké je zrychlení ve výšce 6 370 km nad Zemí. 2.222 Jak velké je gravitační zrychlení na povrchu Měsíce, jehož hmotnost je 7,4 1022 kg a poloměr 1,7 106 m? = 6,67 10-11 N m2 kg

Setrvačná a gravitační hmotnost jsou si navzájem úměrné, při vhodné volbě jednotek jsou si rovné. Princip ekvivalence vede k neodlišitelnosti setrvačných a gravitačních jevů a umožňuje popisovat gravitaci za pomocí křivého časoprostoru M Z je hmotnost Země a; R Z je její poloměr; Ve výšce h nad povrchem Země je pak gravitační zrychlení: Poznámka: Pro poloměr 6370 km vychází pak gravitační zrychlení 9,829 m.s-2. Gravitační a Tíhová síla. dosudjsme počítali s tím, že Země je nechybná a představuje inerciální soustavu, kde působí jen gravitační. hmotnost m musí být rovněž aktivní gravitační hmotností (pokud chcete, říkejte tomu gravitační náboj). V Newtonově teorii jsou všechny tyto tři hmotnosti - setrvačná, aktivní a pasivní gravitační hmotnost - ekvivalentní. Ale na první pohled neexistuje žádný důvod, proč by tomu tak mělo být Čím větší je hmotnost tělesa, tím menší bude jeho zrychlení. Tímto způsobem zjistíme setrvačnou hmotnost tělesa Ať zjišťujeme hmotnost prvním nebo druhým způsobem, dojdeme vždy ke stejnému výsledku - gravitační i setrvačná hmotnost tělesa je stejná. Tento fakt znala už klasická mechanika, ale nikdo si jím nijak. Setrvačná a gravitační hmotnost . Je třeba ještě dodat, že v předchozích případech se věnujeme setrvačné hmotnosti. Ta je mírou odporu, který těleso klade vůči zrychlování. A právě rovnost setrvačných hmotností částic a antičástic testuje platnost CPT-teorému

Tato setrvačná hmotnost vystupuje v druhém Newtonově pohybovém zákonu. a = F/m (2) Zrychlení, které získá těleso, je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné setrvačné hmotnosti tělesa. Druhou hmotností je gravitační hmotnost, ta vyjadřuje schopnost těles se gravitačně přitahovat a vystupuje v Newtonově. DŮSLEDKY MYŠLENKOVÉHO POKUSU: 1) setrvačná síla nemá původ ve vzájemném silovém působení těles ale v NIVS → neexistuje k ní reakce 2) v NIVS neplatí 1. a 3. NPZ (2. NPZ platí, počítáme-li i se setrvačnými silami) 3) setrvačné síly existují pouze v NIVS (v IVS setrvačné síly neexistují Protože je ale gravitační a setrvačná hmotnost číselně stejná, je to současně zrychlení, jaké této jednotkové setrvačné hmotnosti udělí. Teď si představ, že bude v takovém poli těleso o hmotnosti m násobku jednotkové hmotnosti. Ta to bude určitě působit m-násobná síla Hmotnost. a) vlastnost hmotných těles klást odpor vůči změnám svého pohybového stavu (setrvačná hmotnost) a navzájem na sebe působit (gravitační hmotnost); b) základní fyzikální veličina.Jednotka v soustavě SI je 1 kilogram (kg) Gravitační síly, působící mezi dvěma tělesy, závisejí na hmotnosti obou těles (jsou tím větší, čím . větší. je hmotnost každého z nich). S rostoucí vzdáleností mezi tělesy se gravitační síly . zmenšují. U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou . pravdivá (napiš . ANO), či . nepravdivá (napiš . NE)

Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole. Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky. Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, čas, teplota, hustota. Pracovní listy: list 1; POHYB TĚLESA; Klid a pohyb těles 4. Hmotnost. Primární pojmy. Definované pojmy. Vybudování pojmů setrvačná hmotnost, gravitační hmotnost, jejich rozdílnost a jejich ekvivalence. 5. Časová a dráhová integrace druhého axiomu. Změna hybnosti. Impuls síly. Změna kinetické energie. Práce síly. Dvoučásticové soustavy. Aditivnost kinetické energie jako gravitační zrychlení, pak gravitační síla přepsaná pomocí druhého Newtonova zákona je. A z rovnosti obou sil. Galileo Galilei nebo Loránd Eötvös poznali, že tělesa padají se stejným zrychlením, a proto i setrvačná a gravitační hmotnost musí být stejné pro jakýkoli materiál

Gravitační síla je zde nahrazena setrvačnou silou (tou, co vás tlačí do zad při akceleraci v autě). Obrázek 62: Byť spolu gravitační a setrvačná hmotnost opravdu úzce souvisí - zakřivení časoprostoru je nekorektním výplodem nekorektních předpokladů Tato vlastnost se nazývá setrvačná hmotnost. Změříme ji tak, že na těleso budeme působit známou silou a budeme měřit jeho zrychlení. Není vůbec jasné, že by gravitační a setrvačná hmotnost tělesa měly být stejné, nicméně ze všech pokusů, které do dnešní doby fyzikové provedli, vychází s velikou přesností.

Rozdíl Mezi Gravitační Hmotou a Setrvačnou Hmotou

Celá kinematika pohybu nebeských těles vychází de facto z poznatku, že setrvačná hmotnost = gravitační hmotnost. Satelity na oběžné dráze kolem Země jsou vhodným příkladem: Gravitační síla působí na satelit silou směřující do středu Země, a kdyby nebylo jiné síly - každý satelit by se brzy roztříštil o. Newtonovy pohybové zákony - Hmota a tíha - Gravitační pole 1. Newtonovy pohybové zákony. Newtonovy pohybové zákony. Setrvačnost. Zákon síly. Zákon akce a reakce. 2. Hmota a tíha. Hmota. Hmotnost (jednotka a definice).Hmotnost tíhová a setrvačná. Pružina. Hmotný bod. Hmotný střed. Těžiště. 3. Gravitační pole. Jednotka: Poznámka: Za předpokladu, že gravitační hmotnost (určená podle Newtonova gravitačního zákona) a setrvačná hmotnost (určená na základě zákona síly) jsou stejné, je veličina intenzita gravitačního pole totožná s veličinou gravitační zrychlení Gravitační pole Fyzikální pole - jistá oblast prostoru.

Gravitační hmotností se myslí míra reakce na gravitační pole, čím větší je gravitační hmotnost, tím víc objekt reaguje na gravitační sílu. Setrvačná hmotnost je jakýsi odpor tělesa vůči urychlení, čím větší je tato hmotnost, tím těžší je změnit pohybový stav tělesa (přibrzdit jej, urychlit, vychýlit do. Newtonově zákoně (tzv. setrvačná hmotnost) je stejná, jako hmotnost vystupující v gravitačním zákoně (tzv. gravitační hmotnost, někdy též gravitační náboj). Dalo by se tady říct, že se hmotnost (a s ní i gravitační a setrvačné účinky) při volném pádu vykrátí, zruší 10. Gravitační pole Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007 Newtonův gravitační zákon Zákon superpozice gravitačních polí Intenzita gravitačního pole Radiální gravitační pole Homogenní gravitační pole Gravitační a tíhové pole v laboratorní vztažné soustavě Gravitace Je silové působení mezi hmotnými objekty Je jednou ze čtyř základních interakcí Je.

Jaká je reálná hmotnost těles? Pokud člověk váží např. 80 kg, ukáže mu váha na planetě Zemi 80. Kolik je z toho ovšem skutečná váha jeho těla a jaký vliv na výslednou hodnotu má gravitační síla která ho táhne přes váhu dolů k povrchu? A co atmosferický tlak, který ho obklopuje a také lehce přitačuje k povrchu Gravitační síla je kompenzována odstředivou oběžnou sílou. Družice bez motorů padá k Zemi stejně jako všechno. Družice ale obíhají Zemi vysoko nad atmosférou ve vakuu, kde je minimální tření a ještě ke všemu vysokou rychlostí, tak zapínají motory na chvilku jen jednou za čas

klidová hmotnost částice. Podíváme se na speciální případy Pro případ nehmotné částice se vztah redukuje na známý vztah . Setrvačná a gravitační hmotnost si jsou rovny. Tato rovnost byla experimentálně ověřena s gravitační pole působí na fotony i když nemají žádnou hmotnost Gravitační konstanta (též Newtonova gravitační konstanta) je v Newtonově gravitačním zákoně konstanta úměrnosti mezi gravitační silou a součinem hmotností interagujících těles děleným kvadrátem jejich vzdálenosti. Hmotnost a Setrvačná síla · Vidět víc.

• Newtonův gravitační zákon • setrvačná hmotnost - Newtonovy pohybové zákony • gravitační hmotnost - Newtonův gravitační zákon Radiální pole: Je známo, že vlivem rotace Země kolem vlastní osy je tíhové zrychlení na rovníku menší než na pólech. Určete, v jaké výši h nad povrchem Země na pólu by na těleso. • Síly vázané na hmotnost tělesa - gravitační síla (tíha), setrvačná síla, odstředivá síla Účinkem vnějších sil vznikají vnitřní síly , kterými se součást brání deformaci. Jejich velikost se určí z podmínek rovnováhy metodou řezu - součást se myšleně rozřízne, v místě řezu se zavedou vnitřn

Petr Kulhánek: „Mikroskop dokáže přesně prověřit princip

Dynamika Studentovo minimum - GNB - Dynamika hmotného bodu 1 Základní pojmy Dynamika - slovo odvozené z řeckého dynamis = síla - studuje příčiny změny pohybu tělesa, tj. síly zákony klasické dynamiky platí pro tělesa pohybující se rychlostmi malými ve srovnání s rychlostí světla (viz poznámka A. Einstein níže) zákony klasické dynamiky neplatí mikrokosmu. Zákon síly, hmotnost setrvačná a gravitační: 21/12: Zákon setrvačnosti Zákon síly: 16/12: Hybnost: 14/12: Inerciální a neinerciální vztažné soustavy: 9/12: Dynamika prověrka - kinematika, křivočarý pohyb: 7/12: Kinematika - opakování Dynamika: 2/12: kinematika - příklady: 30/11: Zrychlení nerovnoměrného křivočarého.

2010/11 archiv F 1

m = F / a - dynamické měření hmotnosti, když nemůžeme vážit, setrvačná hmotnost s = at² / 2 - rovnoměrně zrychlený pohyb Síla o velikosti 1N uděluje tělesu o hmotnosti 1Kg zrychlení o velikosti 1m * s - Hmotnost se fyzikálně projevuje dvěma způsoby, podle nich se označuje jako setrvačná resp. gravitační. Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty

Dynamika hmotného bodu - Sweb

10. Gravitační pole - pohyb planet a Keplerovy zákony, hmotnost setrvačná a gravitační. 11. Intenzita a potenciál gravitačního pole. 12. Pohyby v zemském gravitačním poli. 13. Pohyby v centrálním gravitačním poli. Kosmické rychlosti. 14. Mechanika tekutin - hydrostatika a aerostatika (tlak, Pascalův zákon, vztlaková síla) 2. Hmotnost zkoumaného neznámého tělesa zjištěná vážením - tzv. GRAVITAČNÍ hmotnost = 3. Zavěste vybrané závaží na pružinu č. a mírným protažením pružinu rozkmitejte. 4. Stopkami změřte dobu, za kterou těleso vykoná nejdříve 5 až po 20 kmitů. = ̅ ( )= ∆ V tomto systému je gravitační síla působící na družici silou dostředivou, která zakřivuje dráhu družice, proto: \[F_{g}\,=\,F_{d}.\] Protože ve výšce, kde létá družice, už hodnota g nebude rovna 9,81 m s −1 , budeme gravitační sílu počítat podle Newtonova gravitačního zákona a na pravou stranu dosadíme vztah pro. Jeho zakřivení je tím větší, čím větší je hmotnost těles a čím silnější je jejich gravitační působení. Gravitační pole Země je poměrně slabé a zakřivení časoprostoru v její blízkosti je nepatrné. Proto můžeme pro jeho popis použít mnohem jednodušší klasický Newtonův gravitační zákon To je důsledkem principu ekvivalence, který říká, že setrvačná a gravitační hmotnost tělesa si jsou úměrné a při vhodné volbě jednotek si jsou rovné. Gravitační a setrvačné jevy od sebe tedy nelze odlišit. Kdybychom letěli raketou, která by se pohybovala se stálým zrychlením, všechna těles

Gravitace - Wikipedi

Setrvačná hmotnost je hmotnost tělesa stanovená z druhého pohybového zákona. Charakterizuje setrvačné vlastnosti těles. Charakterizuje setrvačné vlastnosti těles. Jednotkou hmotnosti je kilogram (kg) Jednak 'gravitační hmotnost', která budí gravitační pole a určuje též, jak gravitační pole na objekt působí. Objektu je také přiřazena 'setrvačná hmotnost', jež udává odpor, jaký objekt klade změně pohybového stavu. Ale pokud je nám známo, jsou obě hmotnosti naprosto ekvivalentní Velikost gravitační síly Fg pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je přímo úměrná součinu jejich hmotností m1, m2 a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti r jejich středů. Platí tedy Konstanta úměrnosti κ se nazývá gravitační konstanta. Hodnota gravitační konstanty je 6,67 × 10-11 N × m2 × kg-2 Určení gravitační konstanty bylo pro astronomii velmi důlěžité. Poprvé se lidstvo dozvědělo, že hmotnost Země je M Z = 5,98.10 24 kg. Cavendish svůj pokus pojmenoval vážením Země. Určení hodnoty gravitační konstanty umožnilo určit hmotnost všech pozorovatelných vesmírných těles - Slunce, Měsíce, planet a. Za to může princip ekvivalence kdy se zdá, že setrvačná i gravitační hmotnost jsou si rovny. Například tedy pustím-li kamínek a vedle cihlu dopadnou na zem stejně, obdobně to platí pro trajektorie kolem slunce nezáleží jestli letí planeta nebo sonda, zotpovědné je za tvar dráhy slunce

Gravitační síla, hmotnost tělesa :: Výuka matematiky a

Fyzikální veličina gravitační síla. Za správnost a původ studijních materiálů neručíme. Na všechna tělesa, která leží při povrchu Země a neleží na ose otáčení Země, působí kromě gravitační síly také síla setrvačná směřující do středu Země. Výslednice sil je tíhová síla Gravitační zrychlení a g Normálové tíhové zrychlení 2zančíme g n = 9,806 65 m/s ∘ Setrvačná síla Značíme ji F s hmotnost včetně kola 80 kg. [0,5 m/s2] 4) Áutomobil o hmotnosti 1 200 kg zvětšil rychlost ze 72 km / h na 90 km/ h za dobu 10 s.. 3. newtonův zákon příklady. Newtonův gravitační zákon popisuje gravitační sílu s níž na sebe působí dvě tělesa: Dvě tělesa na sebe působí silou, která je přímo úměrná součinu hmotností a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti 1.2.8 3.Newtonův pohybový zákon I. Př. Př. 3: Tenisový míč se odráží od rakety frekvence frequency 2.3 dynamika hmotného bodu dynamics of mass point 2.3.1 hmotnost mass 2.3.2 setrvačná hmotnost inertial mass 2.3.3 gravitační hmotnost gravitational mass 2.3.4 Newtonovy pohybové zákony Newton's laws of motion 2.3.4.1 první Newtonův pohybový zákon Newton's first. Redukovaná hmotnost m r a tím i pasivní tíhová hmotnost m p je vždy menší než setrvačná hmotnost m s tělesa. Při rovnosti hmot m 1 = m 2 je pasivní tíhová hmotnost rovna 0,5 x m s. Trajektorie pohybu zkušební částice v gravitačním poli není již jen funkcí Einsteinova časoprostoru

Fyzika - přehled a příklady - Aldebara

Gravitační pole Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla.. Newtonův gravitační zákon Dva hmotné body o hmotnosti m 1, m 2 se navzájem přitahují gravitačními silami F g, jejichž velikost je přímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r nebo je s ní spojen, působí také setrvačná odstředivá síla, která má opačný směr než síla gravitační a která se s gravitační silou vyruší. Kosmonaut obíhající spolu s družicí okolo Země tedy necítí gravitační ani odstředivou sílu. Zdroj: M. Rojko: Omyly, které ovládly svět Ačkoli setrvačná hmotnost, pasivní gravitační hmotnost a aktivní gravitační hmotnost jsou koncepčně odlišné, žádný experiment nikdy jednoznačně neprokázal žádný rozdíl mezi nimi. V klasické mechanice třetí Newtonův zákon naznačuje, že aktivní a pasivní gravitační hmotnost musí být vždy identická (nebo. Čím větší je hmotnost tělesa, tím menší bude jeho zrychlení. Tímto způsobem zjistíme setrvačnou hmotnost tělesa a) gravitační i setrvačná hmotnost tělesa je stejná, b) gravitační hmotnost je větší než setrvačná hmotnost, c) gravitační hmotnost je menší než setrvačná hmotnost Hmotnost a hmotnost popisují různé věci. Hmota je měřítkem množství hmoty v určité věci, zatímco hmotnost je měřítkem gravitační síly působící na tuto hmotu. Definice váhy uvádí, že: W = mg. Tady, W představuje váhu, m je hmotnost a G je zrychlení způsobené gravitací. Hmotnost se měří v Newtonech, protože je.

PŘEHLED JEDNOTEK HMOTNOSTI - Prevod

Na každé těleso na povrchu Země (to znamená i na nás) působí přitažlivá gravitační síla, která směřuje přesně do středu Země (tento poznatek vyplývá z toho, že Země i my máme určitou hmotnost).. Navíc: Země se otáčí kolem své osy.To znamená, že na každé těleso na povrchu Země (i na nás) působí navíc odstředivá (setrvačná) síla, která směřuje. a nazývá se setrvačná síla. zákon akce a reakce - působí - li jedno těleso na druhé silou, pak působí druhé těleso na první stejně velkou silou, ale opačného směru zákon o změně hybnosti - hybnost H je definována jako součin hmotnosti tělesa a jeho rychlosti: H = m. v - H je vektorová veličin

Setrvačná hmotnost tělesa = F=ma, F - celková působící síla, m - hmotnost tělesa, a - zrychlení. Setrvačná hmotnost tělesa určuje, že čím je těleso hmotnější tím menší zrychlení má při použití síly o určité velikosti. Hybnost tělesa = p=mv, p - hybnost, m - hmotnost tělesa, v - rychlost tělesa. Tato setrvačná síla má směr opačný než je zrychlení výtahu, směřuje tedy dolů, viz. obr. 53. Výsledná síla na podlahu je dána součtem obou sil F = FG + Fs = m g + m a = 100.9,81 + 100.2 = 1181 N. c) Při pohybu výtahu dolů se zrychlením a působí na podlahu zase tíhová síla člověka FG, i setrvačná síla Fs 3. Gravitační pole 3.1. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole homogenní a nehomogenní. F g a F G, a g a g, tíhové pole; 3.2 Pohyby těles v gravitačním pol Nemění-li se při pohybu hmotnost ma F dt dv m = ⋅ = Def.: Zrychlení je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné velikosti zrychlované hmoty. Hmota m je měřítkem odporu, který hmotný bod klade proti svému zrychlení či zpoždění a proto se veličině m říká setrvačná hmota 1 GRAVITAČNÍ POLE Homogenní těleso tvaru koule má hmotnost l kg, působí-li na stejné těleso ve vzdálenosti l m gravitační sílou 6,673 · 10 −11. N. Přepišme vztah (1.1) do vektorového tvaru. Gravitační síla je přitažlivá a působí ve směru setrvačná síla: F: s.