Home

Klastické horniny

Většina existujících klasifikací dělí horniny podle jejich geneze, tj. podle podmínek vzniku hornin. Odvíjí se podle endogenních a exogenních pochodů, při kterých horniny vznikají. Systémy hornin jsou mezinárodně srovnatelné a liší se spíše podle potřeby, která je pro danou zemi nebo oblast typická a která se aplikuje na zkoumanou geologickou stavbu Klastické sedimenty. Sedimenty klastické (syn. úlomkovité) jsouv literatuře rovněž označované jako exogenní nebo alochtonní. Tato skupina zahrnuje sedimenty vzniklé nahromaděním úlomků minerálů a hornin v různých sedimentačních prostředích a rovněž sedimenty, které byly dodatečně zpevněny Podle procesů, které vedly k jejich vzniku, se dělí na klastické (tvořené hlavně úlomky hornin a minerálů) a cementační (neklastické, biochemické). Klastické horniny se dále dělí podle velikosti částic (klastů) na psefity, psamityaleurity a pekity. V každé z těchto skupin lze rozlišit horniny zpevněné a nezpevněné Horniny z kalu, prachu a úlomků (sedimentární) Jsou to sedimenty, čili usazené horniny. Ty se jednoduše dělí na klastické a neklastické. Klastické, můžeme jim říkat i úlomkovité, dělíme podle velikosti zrna na slepence, pískovce, prachovce a jílové sedimenty

PPT - Horniny PowerPoint Presentation, free download - ID

Klastické sedimenty Zeminy. Jako zeminy se v inženýrském smyslu označují nezpevněné horniny, které se podle zrnitosti dělí na balvanité, kamenité, štěrkovité, písčité, prachovité a jílovité. Podle plasticity mohou být soudržné a sypké. Sutě. Jsou to hranaté zvětralinové skalní úlomky uložené na svahu Reziduální horniny neprodělaly transport materiálu a zůstávají přímo na místě původní horniny. Mezi ně patří například běžná eluvia, kaolinizované horniny, bentonity, laterity apod. Dělí se na dvě základní skupiny na horniny klastické; neklastick Usazené horniny Pùsobením vnìjších geologických dìjù, vysrážením z roztokù nebo ze zbytkù organismù vznikají usazené horniny. Podle zpùsobu vzniku je rozdìlujeme na: 1) Úlomkovité (klastické) 2) Chemické (chemogenní) 3) Organické (organogenní

Rozdělení hornin - cvut

 1. Sedimentární hornina či usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv.chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces).Tyto tři procesy v přírodě působí normálně současně a výsledný charakter horniny je určen.
 2. erály, které byly původně součástí vyvřelých, přeměněných a starších usazených hornin
 3. SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY Usazené horniny (sedimenty) vznikly usazováním materiálu ve vodním nebo suchozemském prostředí. Jestliže se jednalo o různě hrubý úlomkovitý (klastický) materiál pocházející z rozrušených starších hornin, označujeme tyto sedimenty jako úlomkovité (klastické)
 4. Podle velikosti úlomku dělíme klastické horniny na: Klastické horniny • Psefity nad 2 mm slepenec, brekcie • Psamity 2 - 0,063 mm pískovec, droba, arkóza • Aleurity 0,063 - 0,004 mm prachovce • Pelity pod 0,004 mm jílovce velikost zrna zástupce Cementační horniny Cementační horniny vznikají přímým nebo nepřímým.

Klastický Klastické horniny, t . cs I - karbonátové a klastické horniny spodního karbonu, klastické horniny svrchního karbonu. en I — Cambrian sandstones; Lower Devonian limestones and Dolomites.. S výjimkou jemně zrněných hornin typu jílovec, klastické horniny jsou obvykle porézní Sedimentární horniny - rozdělení 1. Sedimenty úlomkovité (klastické) 2. Sedimenty organogenní 3. Sedimenty chemické Sledovat: 1. Velikost zrn 2. Zaoblenost zrn 3. Stupe ň konzolidace (zpevn ěné, nezpevn ěné

Systematický přehled sedimentárních horni

Petrologie - Základní skupiny horni

Jiná klasifikace rozeznává jen dvě základní třídy:1. horniny klastické (detritické): a) terigenní - jejichž materiál pochází z pevniny - rudity, arenity a lutity neboli psefity, psamity a pelity, b) pyroklastické, tj. složené ze sopečných vyvrženin;2. horniny biogenního nebo chemogenního původu, tj. vzniklé. Horniny. Vy Us Př Název Chemické složení Barva Lesk Štěpnost Tvrdost. Mohsova Habitus Hustota [g.cm-3] Hlavní výskyt a příklady 7 izometrická, nepravidelně omezená zrna, agregáty zrnité 2,59 až. 2,65 magmatické horniny s křemenem, klastické sedimenty (pískovec), krystalické břidlice (metakvarcit, ruly Cynotype magmas jsou nezměněné, mladé. Paleotypický - rekrystalizovaný, starodávný. V průběhu erupcí se tvoří sopky-klastické horniny a skládají se převážně z trosek - pyroclastity. Magmatické plutonické horniny - formy výskytu . Když je magma zakotvena ve skalách tvořících kůru, vytvářejí se rušivé tělo GENEZE HORNIN Horniny se dle geneze dělí na: • Magmatické horniny vznikly krystalizací tekutého magmatu o vysoké teplotě.Dle pozice tuhnutí jsou to tělesa intrusivní (hlubinná a podpovrchová) a extrusivní (výlevná), dle tvaru jsou to hlubinné batolity, tělesa žilná a sopouchy, a různé formy výlevných těles.Příklad: granity, diority klastické (úlomkovité) 2. chemické. 3. organické. Starhler & Strahler tab. 10.2 s. 276 · sedimentární vrstva = deskovité nebo čočkovité těleso různé plošné rozlohy a mocnosti ohraničené vrstevními plochami · souvrství = soubor více vrstev které spočívají na sobě . 3.1 Klastické sedimentární horniny

Horniny jsou základní stavební složkou Země a jiných planet a jedná se o zpevněné či nezpevněné akumulace minerálů. Jsou tvořeny zrny různých minerálů (ve vyjímečných případech může jeden minerál vysoce převažovat nad ostatními) a jsou tedy různorodé - anizotropní 1. klastické (úlomkovité) 2. chemické 3. organické. sedimentární vrstva = deskovité nebo čočkovité těleso různé plošné rozlohy a mocnosti ohraničené vrstevními plochami souvrství = soubor více vrstev které spočívají na sobě. Klastické sedimentární horniny Reziduální horniny neprodělaly transport materiálu a zůstávají přímo na místě původní horniny. Mezi ně patří například běžná eluvia, kaolinizované horniny, bentonity, laterity apod. Dělí se na dvě základní skupiny na horniny. klastické; neklastick Zpevněné vulkanicko-klastické horniny mají vlastní klasifikaci, jehož hlavním kritériem je množství vulkanického materiálu. Proto se vyskytují pyroklastické sedimentární horniny, kde převažují sedimentární komponenty (tuf-konglomeráty, tuff-gravelity, tuf-pískovce), tufity, které obsahují více než 50% pyroklastického. Title: Geologie Author: Efka Last modified by: GNK Created Date: 4/6/2014 8:37:50 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce (4:3) - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7b0053-ZmE2

Jak vznikají nerosty a horniny - ČGS: Svět geologie

 1. Sedimentární horniny se dále rozdělují na klastické, vzniklé usazováním pevných částic ve vodním prostředí nebo na souši, např. jílovec, slepenec, pískovec. Dalším typem sedimentárních hornin jsou chemogenní horniny, které vznikají vysrážením látek z roztoků, např. travertin, sintr
 2. erály vysrážením z roztoku, se nazývají evaporites
 3. Po transportu jsou taková zrna usazena a vznikají usazené horniny klastické. U nerostů s vysokou chemickou a mechanickou odolností a o vysoké hustotě dochází k hromadění (akumulaci) se ve spodní části sedimentů. Těžší zrna totiž postupně propadávají mezerami mezi zrny hrubozrnných sedimentů a tento proces se zastavuje.

Transcript Prezentace - Horniny 9. třída PETROLOGIE PŘÍRODOPIS 9. třída Autor Mgr. Hana Makovičková 1. Nauka o horninách PETROLOGIE Z řeckého petra = kámen a logos = znalost Je věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin. Popisem hornin se zabývá příbuzný obor petrografie Sedimenty rozčleňujeme na zrnité (klastické) a chemogenní. Mohou být nezpevněné nebo zpevněné. Vyvřelé horniny se podle chemismu dělí na kyselé a zásadité. Podle místa vzniku na hlubinné, žilné a výlevné. Metamorfované horniny vznikly tlakovou a teplotní přeměnou sedimentárních hornin nebo vyvřelin HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ Jsou nejrozšířenějšími horninami na zemském povrchu. Vznik sedimentárních hornin a) mechanické (klastické) Vznik těchto hornin lze rozdělit na několik fází: o zvětrávání (eroze) hornin (magmatických, metamorfovaných nebo starších sedimentárních).

- klastické horniny- vznikají usazováním pevných částic jak ve vodním prostředí tak na souši např: jílovec,slepenec,pískovec - chemogenní horniny- vznikají vysrážením látek z roztoků např: travertin,sintr - biogenní horniny- vznikají činností organismů např: vápenec,hnědé uhlí Sedimentární horniny jsou Druhá velká skála třídou. Zatímco vyvřeliny se rodí horko, sedimentární horniny se rodí v pohodě na zemském povrchu, většinou pod vodou. Obvykle se skládají z vrstev nebo vrstev; od této doby oni jsou také nazývány vrstvené skály.V závislosti na tom, co oni jsou vyrobeny z sedimentární horniny spadají do jedné ze tří typů Technické označení pro tyto části se nazývá klastická částice a horninám se říká klastické horniny. S výjimkou jemně zrněných hornin typu jílovce, jsou klastické horniny obvykle porézní. Prostory nebo póry mezi zrny mohou obsahovat kapaliny jako je voda, které se mohou uvnitř horniny pohybovat

GEOLOGIE - Sedimentární horniny

 1. Usazené (sedimentované) horniny Sedimenty vznikají převážně usazováním rozrušených a rozpadlých prvotních hornin. Dále vznikají vylučováním z chemických roztoků nebo usazováním organických zbytků. • mechanické (úlomkovité, klastické) • chemické • organické sedimenty (organogenní
 2. Téma: Horniny. Učivo: Vnější geologické děje a vznik usazených hornin. Cíl: umět popsat vznik usazených hornin, znát běžné druhy úlomkovitých usazen. Usazené horniny se dělí na tři základní skupiny, dnes se seznámíte se skupinou, která se nazývá usazeniny úlomkovité neboli klastické
 3. SEDIMENTÁRNÍ horniny a) úlomkovité (klastické sedimenty)- zařaďte 7 vzorků do skupin hornin dle velikosti částic a stmelení, zaznamenejte do tabulky b) prostudujte kaolin a opuku, uveďte o jaké odrůdy původních hornin se jedná, charakterizujte vzhled a užit
 4. erálů a hornin v různých prostředích. Řadíme sem i pyroklastický materiál vzniklý v souvislosti s vulkanickou činností
 5. erálů. Podle způsobu vzniku rozlišujeme horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární), přeměněné (metamorfované). Úlomkovité (klastické) usazeniny: štěrky, písky, brekcie, slepence, jílovce, jílovité břidlice, opuka
 6. tabulka 1: pomŮcka k pojmenovÁnÍ horniny pro inŽenÝrskÉ ÚČely. genetickÁ skupina magmatickÉ s. l. sedimentÁrnÍ. metamorfovanÉ genetickÁ . skupina pyro-klastickÉ magmatickÉ s.s. ÚlomkovitÉ (klastickÉ) sedimentÁrnÍ chemickÉ / organogennÍ typická textura vŠesmĚrnÁ vrstevnatÁ bŘidliČnatÁ vŠesmĚrnÁ typická textur

Mineralogie - minerály, nerosty a horniny

 1. erálů rozpuštěných ve vodě. organické (organogenní) z rostlinných nebo živočišných zbytků (schránky živočichů. usazené horniny tvoří vrstvy (deskovitá tělesa
 2. nestabilní klastické součástí, zejména K-živec. Do angličtiny se předkládá jako feldspathic Název horniny byl odvozen podle říčky Biala v Jeseníkách F. Kretschmerem (1918). bimetasomatit: hornina, která vznikla látkovou výměnou na styku dvou nerovnovážných hornin
 3. Externí záření - horniny, stavby 17 % 18 % 17 % Radon 48 % 43 % 49 % Jiné zdroje (lékařská diagnostika) 12 % 14 % 11 % 2. Horniny Studiem hornin se zabývá geologie a geofyzika. Geologie je věda zabývající se složením, strukturou a vývojem Země. Objektem studií jsou fyzické síly Země a chemické složení hornin
 4. Česká křídová pánev: hlavní stránka: seznam lokalit: mapa lokalit: o autorech: průvodce Morava: Česká křídová pánev se rozkládá v severní polovině České republiky na ploše asi 14,6 tisíc km 2.Jedná se o největší dochovaný sedimentační prostor, který dnes zasahuje od severozápadní Moravy až k Drážďanům (obrázek 1)

 1. Klastické horniny jsou složeny z částic pocházejících ze zvětrávání a eroze předchozích hornin a skládají se především z fragmentů materiálu. Jsou klasifikovány podle převažující velkosti zrna a jejich složení
 2. Pracovní list na téma sedimentární horniny je tvořen devíti učebními úlohami, které mají žákům základních škol a studentům víceletých gymnázií umožnit fixaci poznatků týkajících se vzniku, třídění a praktického využití sedimentárních hornin
 3. Krasové horniny jsou p ř evážn ě karbonáty - na p ř. vápence, dolomity, k ř ída, spraše, ale také s ů l, sádrovec a klastické horniny s karbonátovým tmelem. Voda v nich za vhodných fyzikálních a klimatických podmínek rozpoušt ě ním (korozí), i mechanickým p ů sobením (zejména erozí, evorzí a ř ícením) vytvá.
 4. y, pískovce, eluvia skalních hornin

Sedimentární hornina - Wikipedi

Sediments become sedimentary rocks when they are cemented together. Dissolved minerals carried by water are deposited between grains, forming a natural cement that holds the sediments together Usazené horniny: Klastické horniny Černá graptolitové břidlice silurského stáří s vrstevními plochami pokrytými limonitem z původního pyritu. Králův Dvůr, Čechy TMEL - sekundární, chemogenně se tvořící složka horniny. Je diagenetického původu a vylučuje se druhotně mezi zrny. Klasifikace sedimentárních hornin. Sedimentární horniny dělíme na dvě velké skupiny: KLASTICKÉ (ÚLOMKOVITÉ) - složené z úlomků dříve existujících hornin a jejich minerálů. Jsou charakterizovány.

Sedimenty - usazené horniny O minerálech velebil

Metodický list Biologie - Významné horniny Pokyny pro učitele 2 Pracoviště Úkol číslo Náplň A 1 a, b, c žula, gabro - horninotvorné minerály, sloh a stavba B 1 d vyvřelé horniny - žula, gabro, znělec, čedi See: horniny sedimentární See: horniny usazené See also: petrologi klastické sedimenty Viz: usazené horniny Viz též: sediment Biologie - Významné horniny 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro Biologie - Významné horniny Metodický list Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen − hornina amfibol augit (pyroxen) živec biotit muskovit křemen žula − − + + + + gabro + + + − − − b) žula a.

SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY Katedra geologi

Horniny - PowerPoint PPT Presentation. Actions. zákon superpozice. 13 usazené horniny kremenec. úlomkovité ; Rozdělení horni . Jaké horniny se nacházejí v brněnském masivu: granitoidy - žuly 387. Co je to kaustobiolit: jsou to Klastické (úlomkovité) sedimenty: droba, arkova, slepenec, brekcie, slepenec, pískovec, křemene Název materiálu: Vn ější geologické d ěje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvo řen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je ur čen pro ro čník: 9 Celé zpracování vychází z doporučení a závěrů Subkomise IUGS (z prací řady autorů od r. 1976 do r. 1991), Fediuka (1987, 1996, 1997), využívá principů pro klasifikace a názvosloví metamorfovaných hornin doporučených SCMR (1986), NPSM (Národní pracovní skupiny pro metamorfované horniny, 1987), a Sukem, Gregerovou (1991)

tc-geol-cyklus - vsb

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Jsou to horniny nepříliš rozšířené, které se u nás vyskytují především jen na Plzeňsku, Rakovnicku a Kladensku. Obr. 3: Brekcie vulkanická, Deče u Křivoklátu PSAMITY - jako psamity označujeme klastické sedimenty s obsahem více jak 50 % zrn o velikosti písku (psamitu) 0,063 - 2 mm. Úlomky jsou tvořeny převážně. Sopečné vyvrženiny se klasifikují stejným způsobem jako horniny efuzívní (výlevné). Sopečné extruze svým úlomkovitým charakterem připomínají klastické sedimentární horniny. To je důvodem proč jsou v literatuře tyto horniny nazývány jako: vulkanoklastické, pyroklastické nebo klastické vulkanické horniny • klastické sedimenty s obsahem více jak 50 % zrn relikty p ůvodní horniny nebo alespo ň p ůvodních organism ů. - bývají r ůzných barev, p ři v ětším množství organického pigmentu mohou být i černé. V ětšinou bývají složeny z chalcedonu. Specifickým typem je pazoure Štěrk. © 2020 Pedagogická fakult

Klastické horniny - sedimentární horniny klastické

zpevnění, tím vznikají klastické horniny zpevněné nebo nedojde, tím vznikají nezpevněné. Na zpsobu transportu, ů sedimentace a stmelení (diageneze) závisí vlastnosti kamene. Čím delší je transport tím jsou klasty oválnější a pískovec je čistší z důvodu zániku nestabilních nebo měkkých klastů Krasové horniny jsou převážně karbonáty - na př. vápence, dolomity, křída, spraše, ale také sůl, sádrovec a klastické horniny s karbonátovým tmelem. Voda v nich za vhodných fyzikálních a klimatických podmínek rozpouštěním (korozí), i mechanickým působením (zejména erozí, evorzí a řícením) vytváří krasové jevy Úvodní stránka > Vyhledávání > Červený kopec, bazální klastické sedimenty devonu. horniny. V západní části defilé vystupují v reliktech v nadmořské výšce 230-240 m štěrky tuřanské terasy. V siliciklastických sedimentech byl založen lom na kamenivo a štěrk, který fungoval do dvacátých let minulého století.. Klastické sedimentární horniny se skládají z dalších fragmentů hornin, které byly slinovány silikátovými minerály. Klastické horniny jsou složeny převážně z křemene, živce, kamenných (lithických) fragmentů, jílových minerálů a slídy; může být přítomen jakýkoli druh minerálu, ale obecně představují minerály, které existují místně

Hornina - Wikipedi

proti zvětrávání a tak vytváří největší podíl klastické složky půdy. Obecně můžeme říci, že rozpadem matečné horniny vznikají tzv. primární minerály - oxidy, křemičitany (křemen - SiO2, živce, slídy), uhličitany (kalcit -CaCO3, dolomit - CaMg (CaCO3)2) Krystalické břidlice - přeměněné překrystalované horniny břidličnaté stavby (fylity, svory, ruly, migmatity). Vznikaly při regionální metamorföze ze starších magmatických hornin (orthobřidlice) n. překrystalováním starších sedimentů (parabřidlice) Horniny: vápence (organogenní, chemogenní, klastické), krystalické vápence (mramory) - metamorfózou vápenců, travertin (geologicky mladý až recentní porézní vápenec srážený činností organismů ze sladkých vod, často za studena (Sv. Jan pod Skalou, Malá Chuchle); též usazenina některých minerálních pramenů), křída. Krasové horniny jsou převážně karbonáty - na př. vápence, dolomity, křída, spraše, ale také sůl, sádrovec a klastické horniny s karbonátovým tmelem. Voda v nich za vhodných fyzikálních a klimatických podmínek rozpouštěním (korozí), i mechanickým působením (zejména erozí, evorzí a řícením) vytváří krasové.

Metamorfované horniny - fylitická břidlic

Sedimentární horniny se dále rozdělují na klastické, vzniklé usazováním pevných.. Horniny vyvřelé i sedimentární prodělaly v určitých geologických etapách buď přeměnu metamorfózu kontaktní, nebo větší oblast zasahují metamorfózou regionální ; Horniny - PowerPoint PPT Presentation Všechny horniny na Zemském povrchu prodělávají neustálé změny v důsledku působení různých sil klastické (úlomkovité Horniny usazené (sedimentární): Vznikly usazením rozrušeného materiálu původních hornin - horniny klastické, nebo chemicky, vyloučením z roztoků a biogenních substancí. Bez rozlišení původu jmenujme hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým mohou být úlomky hornin a minerálů, ásti odumřelých těl organismů i minerály vysrážené z vody [12]. Podle způsobu vzniku se usazené horniny dělí na 2 skupiny: klastické (tj. úlomkovité), vzniklé hromaděním zrn minerálů a jiných hornin

III. 1. Klastické (úlomkové) sedimenty - Masaryk Universit

usazené horniny Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu doSystem - EduBase. Více informací o programu Pískovce jsou zpevněné , jejichž klastické částice jsou tvořeny převážně křemenem. Mají barvu světle šedou, nažloutlou, nahnědlou, načervenalou až červenohnědou, někdy nazelenalé.. Posledně jmenované se nazývají detitální nebo klastické sedimentární horniny a vytvářejí se, když se minerální fragmenty usazují z vody nebo vzduchu do vrstev. Jak se usazuje více a více částic nebo sedimentů, váha v průběhu času komprimuje fragmenty dohromady a zpevňuje je do hornin

2Petrologie - sedimentární horniny - PsamityMoldanubikum

Horniny rozdělujeme na: Magmatické (vyvřelé) horniny - vyvřeliny o Plutonické (hlubinné). o Intruzívní (žilné). o Vulkanické (sopečné). o Vulkanickosedimentární. Sedimentární (usazené) horniny - usazeniny, sedimenty o Mechanické (klastické, úlomkovité). o Chemické, chemogenní. o Organogenní, biogenní Rapprich se při svém výzkumu zaměřuje především na tzv. klastické horniny. Podle jejich textury a struktury se dá vyčíst, jakým způsobem se ukládaly a jaké fungovaly fyzikální procesy při rozdrolení magmatu na drobný materiál, který se pak uložil Krasové horniny, ve kterých se tvoří soubor tvarů reliéfu oznaovaných za kras, js ou propustné a rozpustné, tedy například vápence, dolomity a další klastické horniny s uhliitanov ým, karbonátovým tmelem (Panoš in Přibyl a kol. 1992) Horniny byly ukládány hlavně činností turbiditních proudů, podmořských skluzů a bahnotoků. Současně se sedimentací v určitých obdobích probíhala také vulkanická činnost, kdy místy docházelo k podmořským výlevům nejprve zásaditých a později i kyselejších láv (bazaltů, andezitů, ryolitů) a k explozím. II. HORNINY SEDIMENTÁRNÍ (USAZENÉ) klastické (úlomkovité) - nezpevn ěné - sypké - soudržné - zpevn ěné podle velikosti p řevládajících úlomk ů dělíme úlomkovité sedimenty na: - psefity (> 2 mm)-psamity (2 -0,06 mm) III. HORNINY METAMORFOVANÉ (P ŘEMĚNĚNÉ) • kontaktn ě metamorfované • regionáln ě metamorfované. Horniny sedimentární (usazené) - klastické hutné s objemovou hmotností v ětší než 2,5 g/cm3 (pískovec, droba, slepenec) - klastické pórovité s objemovou hmotností do 2,5 g/cm3 (pórovitý pískovec, opuka ) - klastické vrstevnaté - odlu čné podle soub ěžných ploch, dob ře štípatelné (jílovit

 • Neni kronk jako kronk online cz.
 • Sony cybershot dsc hx60 černý.
 • Ken kirzinger.
 • Správné čištění zubů video.
 • Rádiu beat.
 • Vtipy k 60 narozeninám.
 • Marvel ženské postavy.
 • Diabetes a jahody.
 • Prořezávání stoliček u dětí.
 • Velkoformátový tisk hradec králové.
 • Sazba textu.
 • Roztočík malinový.
 • Ubytování ve mlýně.
 • 2019 boston marathon results.
 • Defcon 2017.
 • Samolepící folie do laserové tiskárny.
 • Myslel jsi na mě.
 • Kde rostou vlašské ořechy.
 • Roll up olomouc.
 • Kudrnáčová chodský pes.
 • Pohádky trochu jinak.
 • Protokol elektrické měření.
 • Krkovice na zazvoru.
 • Cestovatelske tricko.
 • Individualni tanecni lekce praha.
 • Odčervení koček spot on.
 • Vietnamská kuchyně pdf.
 • 2019 boston marathon results.
 • Aquapark čestlice ceník.
 • Domácí pedikura.
 • Hádanky pro starší děti.
 • Baumax elektro.
 • Želva klapavka prodej.
 • Houby jičín.
 • Firmy cz akce.
 • Ortel koncerty 2020.
 • Flash disk se nehlásí.
 • Krev v moci pri menstruaci.
 • Drozd čvíkotavý.
 • Ovocný salát dresing.
 • Šatová zástěra střih.