Home

Kongener

congener - Wiktionar

Noun. congener ( plural congeners ) A plant or animal of the same taxonomic genus as another. A person or thing similar in behavior or nature to another. 1902, William James, The Varieties of Religious Experience, Lecture I Translation for 'kongener' in the free Norwegian-English dictionary and many other English translations Základní vlastnosti a použití Vlastnosti. PCB jsou chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé.Zahrnují celkem 170 kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 4 navázanými atomy chlóru.Obecný vzorec je tedy C 12 H 10-x Cl x, kde x ≥ 4. Z toxikologického hlediska jsou relevantní kongenery se 4 až se 7 atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, kterých. Common origin and structure. Any significant quantity of a polyhalogenated compound is by default a blend of multiple molecule types because each molecule forms independently, and chlorine and bromine do not strongly select which site(s) they bond to.. Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a family of 209 congeners. Polybrominated biphenyls and polychlorinated diphenyl ethers are also families.

KONGENER - Translation in English - bab

Polychlorované bifenyly - Wikipedi

CAS 1336-36-3; Vzorec. C 12 H 10-(x+y) Cl x+y (x+y=1 až 10). Stručná charakteristika. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické, organické sloučeniny vyráběné a masivně používané mezi 30. a 70. lety minulého století Výsledky hledání výrazu kongener Hledané slovo 'kongener' bohužel nebylo nalezeno. Zkuste najít zadané slovo pomocí vyhledávače Googl

kongener cs (chemické) Each congener of dioxins or dioxin-like PCBs exhibits a different level of toxicity. Každý kongener ze skupiny dioxinů nebo PCB s dioxinovým efektem má jinou úroveň toxicity. @shigoto@cz. soukmenovec noun @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data Uhlovodíky C10 - 40 20 chrysen 0,01 PCB - kongener č. 153 0,02 PAU - suma 12 PAU 0,12 indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 PCB - kongener č. 180 0,02 antracen 0,01 naftalen 0,0 difenoxylát. Meperidin kongener použít jako proti průjmu, obvykle v kombinaci s atropinem. Při vysokých dávkách působí jako morfin. Jeho neesterifikované metabolit difenoxin má podobné vlastnosti a používá se podobně Polychlorované bifenyly (PCB), které patří mezi organochlorové sloučeniny, jsou skupinou 209 chemicky příbuzných látek (kongenerů) lišících se počtem a polohou atomů chloru navázaných na molekule bifenylu.Sloučeniny tohoto typu jsou dobře rozpustné v tucích (lipofilní) a proto se více hromadí jako chemické kontaminanty v tukových tkáních Každý kongener dioxinů nebo PCB s dioxinovým efektem vykazuje odlišnou úroveň toxicity. K provedení součtu toxicity těchto různých kongenerů byl zaveden pojem faktorů toxické ekvivalence (TEF), který má usnadnit hodnocení rizik a kontrolu dodržování právních předpisů

Congener (chemistry) - Wikipedi

Congener Definition of Congener by Merriam-Webste

 1. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.
 2. Eurofins can provide PCB congener testing that utilizes several cutting edge Thermo Scientific DFS high-resolution gas chromatographs/ high-resolution mass spectrometers (HRGC/HRMS)
 3. Beispiel: BDE-99, ein Kongener der PBDE. Kongenere (auch Congenere) sind chemische Verbindungen, die durch ihren Ursprung oder ihre Struktur in Beziehung stehen. Häufig weisen sie den gleichen Stamm, d. h. die gleiche Grundstruktur auf

API Übersetzung; Info über MyMemory; Anmelden. Další informace o anglické slovo: congener, včetně definice, synonyma, antonymum, výslovnost Vyhláška č. 503/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - zrušeno k 01.04.2016(93/2016 Sb. Word: congener. Translations, synonyms, statistics, grammar - dictionaries24.co Revised as of November 2003 Page 3 of 8 Descriptor* CASRN Congener Number IUPAC Name Type ---_4CL_--_- 54230-22-7 62 2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl Congene

File:BDE-196

(2) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evroého společenství, do něj a z něj a o její kontrole (3) již bylo několikrát podstatně změněno a vyžaduje další změnu. Do nařízení je zejména nezbytné zahrnout obsah rozhodnutí Komise 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994 o standardním nákladním listu ve smyslu. PCB kongener 28 ng/l 34,5 22,4 46,6 PCB kongener 52 ng/l 34,5 22,4 46,6 PCB kongener 101 ng/l 34,5 22,4 46,6 PCB kongener 138 ng/l 34,5 22,4 46,6 PCB kongener 153 ng/l 34,5 22,4 46,6 PCB kongener 180 ng/l 34,5 22,4 46,6 SOR G uhlovodíky C 10-C 40 mg/l 5,10 3,32 6,89 pozn.: vztažné hodnoty budou dodány v p říštích dnech SOR F SOR A SOR B. PCB, kongener 153 [mg/kg] 21 1,865 1,883 0,504 27,0 0,104 5,6 0,834 44,7 PCB, kongener 180 [mg/kg] 21 0,559 0,545 0,155 27,7 0,090 16,1 0,231 41,3 Suma PCB [mg/kg] 19 12,62 12,84 3,49 27,7 2,28 18,1 6,06 48,0 EOX [mg/kg] 11 7,5 8,3 1,7 22,7 0,5 6,7 2,3 30,7 As [mg/kg] 14 58,8 56,8 10,2.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace - oprava kongener.jednotky č.1-kotelna Publikující smluvní strana Název subjektu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac Parlar 50 - kongener toxafenu (camphechloru) Parlar 62 - kongener toxafenu (camphechloru) Tylosin fosfát T2-toxin Aktivita ureázy Vinylthiooxazolidon Virginiamycin Vitamin A - celk.retinol (all cis trans) Vitamin C Vitamin D3 Vitamin E - DL-alfa-tokoferol Acidodetergentní vláknin slou čenin (kongener ů). Mohou vznikat p ři spalování organických materiál ů obsahujících chlor (a to i p řírodními procesy). Jejich stanovení se však provádí výhradn ě v odpadních plynech stacionárních zdrojů emisí zne čiš ťujících látek Kongener Definice # 2 Kongener může také odkazovat na třídu sloučenin s podobnou strukturou a podobnými chemickými vlastnostmi. Příklad: třída látek zvaných polychlorované bifenyly (PCB), více než 200 kongenerů

ABZ.cz: slovník cizích slov - stránky slovník

kongener - definice - češtin

Video: Kongener - English translation - bab

accumulation of selected polychlorinated biphenyl congeners in carrot plants hromadĚnÍ vybranÝch kongenerŮ polychlorovanÝch bifenylŮ v rostlinÁch mrkv jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu: C50: jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu: C51: uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloz PCB kongener 28* ng/l 25,2 16,4 34,0 PCB kongener 52* ng/l 25,2 16,4 34,0 PCB kongener 101* ng/l 25,2 16,4 34,0 PCB kongener 138* ng/l 25,2 16,4 34,0 PCB kongener 153* ng/l 25,2 16,4 34,0 PCB kongener 180* ng/l 25,2 16,4 34,0 SOR G uhlovodíky C 10-C 40 * mg/l 4,55 2,96 6,15 * po čet ú častník ů menší než 6 SOR F SOR A SOR D.

N rodn p edmluva. Informace o citovan ch normativn ch dokumentech. EN 14346 zavedena v SN EN 14346 (83 8016) Charakterizace odpad - V po et su iny stanoven m pod lu su iny nebo obsahu vody. Souvis c SN SN EN 12766-1 (65 6205) Ropn v robky a upot eben oleje - Stanoven PCB a p buzn ch v robk - st 1: Separace a stanoven vybran ch PCB kongener plynovou chromatografi (GC) pou it m detektoru. Table of Polychlorinated Biphenyl (PCB) Congeners. This contains a list of all PCB congeners, which is any single, unique well-defined chemical compound in the PCB category. The name of a congener specifies the total number of chlorine substituents and the position of each chlorine. You may need a PDF reader to view some of the files on this page Kongener (alkohol) - Congener (alcohol) z Wikipedie, otevřené encyklopedie V alkoholických nápojů průmyslu, kongenery jsou látky, jiné, než je požadovaný druh alkoholu , ethanolu , který je vyráběn v průběhu fermentace Kongener (alkohol), látky jiné, než je alkohol (žádoucí nebo nežádoucí) také produkoval v průběhu fermentace. Kongenerů olejových kyselin mohou modifikovat buněčné membrány chování, chrání proti nádorům nebo mají vliv na krevní tlak. společná struktur

Swedish Translation for kongener - dict.cc English-Swedish Dictionar Learn the translation for 'congener' in LEO's English ⇔ German dictionary. With noun/verb tables for the different cases and tenses links to audio pronunciation and relevant forum discussions free vocabulary traine congener translation in English-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Definitions of KONGENER, synonyms, antonyms, derivatives of KONGENER, analogical dictionary of KONGENER (German

polychlorované bifenyly (PCB) - Arnik

 1. Vyhláška č. 84/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů - zrušeno k 16.10.2008(356/2008 Sb.
 2. Kongener 52 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 13.3.2010 18.11.2010 26.7.2011 1.4.2012 7.12.2012 14.8.2013 kocentrace (µg/l) HJ-24 V - 1 V - 2 V - 3 V - 4 nanoželezo laktát Kongener 52 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 26.7.2011 1.4.2012 7.12.2012 14.8.2013 kocentrace (µg/l) V - 5 V - 6 V - 7 V - 8 nanoželezo laktá
 3. Alespoň jeden kongener musí být přidán pro každou z tetra až okta-chlorovaných homologických skupin PCDD/F a alespoň jeden kongener pro každou z homologických skupin PCB s dioxinovým efektem (nebo alespoň jeden kongener pro každou skupinu vybraných iontů při použití hmotnostní spektrometrie v režimu registrace vybraných.
 4. Abelmoschus kongener Hibiscus malangensis Hibiscus cannabinus var. punctatus (A. Rich.) Hochr. Hibiscus cannabinus var. unidens Hochr. Hibiscus vanderystii Abelmoschus verrucosus. Další jména = proskurník konopný = bombajské konopí # = kenaf
 5. Vojt ěch Stejskal - Diplomová práce 2014 - P řírodov ědecká fakulta UK v Praze 4 ABSTRACT The thesis describes pilot applications of combined method - combination of sodium lactate and nanoparticles of zero-valent iron and their synergic effect
 6. PCB, kongener 28 [mg/kg] 21 26 17 24 22 40 15 - 45 PCB, kongener 52 [mg/kg] 21 27 18 30 24 40 10 ± 45 PCB, kongener 101 [mg/kg] 20 27 15 25 22 40 6 ± 45 PCB, kongener 118 [mg/kg] 21 26 19 23 22 40 45 PCB, kongener 138 [mg/kg] 22 26 15 33 24 40 14 ± 4

kongener ů PCDD a 135 kongener ů PCDF, z nichž 17 má v ětší toxikologický význam. Dvanáct kongener ů PCB má obdobné toxikologické vlastnosti jako dioxiny a nazývají se proto dioxin-like PCB. Maximální po čet atom ů chloru v molekule dioxin ů je osm Kongener 26, 50, 62, suma kongenerů toxafenu: A: 50 1: Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Geobacillus stearothermophilus, var. calidolactis C 953 : SOP 8.44. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu-A: 51 1: Stanovení reziduí inhibičních látek čtyřplotnovou metodou: SOP 8.45 Ml ko Syrov ov a koz ml ko. 2016 Ve vzorc ch ov ho a koz ho ml ka nebyly zji t ny nadlimitn hodnoty; Sledovan ch chemick ch prvk Rezidu pesticid PCB; Dioxi Ibišek konopovitý - Hibiscus cannabinus Vědecká synonyma: Abelmoschus kongener, Abelmoschus verrucosus, Furcaria cannabina, Furcaria cavanillesii 1) Pod tímto CAS je mín ěna suma kongener ů 28, 47, 99, 100, 153 a 154. 2) V případ ě kadmia, olova, rtuti a niklu a jejich slou čenin se hodnoty NEK-RP p řípadn ě NEK-NPH vztahují ke koncentraci rozpušt ěných látek, tj. k rozpušt ěné fázi vzorku vody získané filtrací filtre

Kongener PCB Systematický název-CAS index M [g.mol-1] Bod varu [°C] Rozpustnost ve vodě [mg.l1] (25 °C) log K OW H*) (25 °C) PCB 28 2,4,4´- trichlorobifenyl 7012-37-5 257,2 340 0,067-0,266 5,8 31,6 PCB 52 2,2´,5,5´- tetrachlorobifenyl 35693-99-3 292,0 360 0,006-0,074 6,1 47.6 PCB 101 2,2´,4,5,5´-pentachlorobifeny půdy byl detekován kongener PCB 28, a organochlorové pesticidy (HCB, β-HCH, heptachlor, aldrin, dieldrin, p,p'-DDE, p,p'-DDD, p,p'-DDT a o,p'-DDT). ABSTRACT The master's thesis was focused on the determination of persistent organic pollutants, namel C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu  C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu  C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze ČSN EN 16694 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení šesti vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE), reprezentujících technické bromované difenylethery (BDE), ve vzorcích vody, v hmotnostních koncentracích >= 0,025 ng/l pro každý jednotlivý kongener

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

 1. šč 7018/19 ářéř parametry jednotky hodnoty norma nejistota ší PCB kongener 138 š <0,010 - - SOP 5-O03/A PCB kongener 153 š <0,010 - - SOP 5-O03/A PCB kongener 180 š <0,010 - - SOP 5-O03/A PCB kongenery celkem š <0,070 0,2 - ýč naftalen š 0,052 - ± SOP 5-O04/A fenantren š 0,79 - ± SOP 5-O04/A antracen š 0,23 - ± SOP 5-O04/A fluoranten š 0,91 - ± SOP 5-O04/
 2. Byla vyvinuta metoda, kter v r mci jednoho extrak n ho kroku umo nuje stanoven dev ti polycyklick ch aromatick ch uhlovod k (PAH) benzo(a)anthracenu, chrysenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, dibenzo(a,h)anthracenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, dibenzo(a,i) pyrenu, dibenzo(a,h)pyrenu - a sedmi indika n ch kongener.
 3. Jejich hlavn m zdrojem m e b t podle slo en jednotliv ch kongener spalovna. Zdroj PCB nezn me. Spalovna jejich emise nem . M sto nenechalo ud lat rozbory PCB u sv ch vzork . Druh m en Arniky a Lysinu potvrdilo, e se nejedn o lok ln zne i t n mal ho zem , zp soben nap . star mi n t ry
 4. Revidovaný překlad právního předpisu Evroých společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/69/ES ze dne 30. července 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrol
 5. a kongener ů DDT, drin ů (aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu), hexachlorbenzenu, hexachlorbuta- dienu, pentachlorfenolu, trichlorbenzen ů, rtuti, kadmia a izomer ů hexachlorcyklohexagenu) zru š ují. 29. V p ř íloze č. 2 se body 6 a 9 zru š ují. Dosavadní body 7 a 8 se ozna č ují jako body 6 a 7. 30. P ř íloha č. 3 zní

riziko zvýšené expozice je u dětské populace p ředškolního v ěku, byl projekt zam ěřen jenom na volné hrací plochy. Z rizikových kongener ů ze skupiny PAU byly v rámci monitoringu sledovány: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren a benzo(g,h,i)peryle PCB kongener 28 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 PCB kongener 52 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 PCB kongener 101 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 PCB kongener 138 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 PCB kongener 153 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 PCB kongener 180 < 0,005 ug/l GC-MS SOP 3102 Organochlorované pesticidy (OCP) Stanoveno Jednotka Nejistota Metoda. PCB. kongener 153 PCB, kongener 18C PCB, kongener 52 PCB. kongener 101 uspokojivých (satisfactory') výsledkú: Mnerani deje PCB 64945138 Novosibtinská 735 Ptiloha k C.j.: Registratni C. 331 155 5 E-mail: cslab@cslab.cz CSIab spol s r o. Bavorská 856 '15 http:/Ñ.ww.cslab.c Zad an 3. s erie (9. ro cn k) Uvodn k Mil vibu sn ci! Dny se u z op et prodlu zuj a my u z vyhl z me jaro, kter e by n am p rineslo trochu slun cka

File:BDE-209File:BDE-203File:BDE-183Köngener Offensivschwäche hält an - Nürtinger ZeitungKöngener Seniorennachmittag im Festzelt - Nürtinger Zeitung
 • Protokol elektrické měření.
 • Roblox hračka.
 • Jak fotit ženy.
 • Fotopapíry epson.
 • Železniční pražce text.
 • Nikon d750 návod.
 • Bolest hlavy ve 13tt.
 • Potravinová pyramida 2018.
 • Překladač velština.
 • Paella se zeleninou.
 • England flag emoji.
 • Jak udělat účetní závěrku.
 • Roupy následky.
 • Levná vlajka řecko.
 • Air force one boty.
 • Hilton praha restaurace.
 • Lumík hmyz.
 • Screamers vstupenky 2019.
 • Jak uchovnit psa bez pp.
 • Užovka červená nechce žrát.
 • Program na dárkové poukazy.
 • Knihkupectví kanzelsberger.
 • Náhradní polykarbonátové desky na skleník.
 • Zoo praha vstupné zdarma.
 • Bakaláři přihlášení jilemnice.
 • Přímá řeč pracovní list.
 • Snowboard oblečení.
 • Vlajka paraguay.
 • 258/2000 pdf.
 • Rodilý mluvčí angličtina brno.
 • Videopůjčovna banaxi.
 • Rodinná platební metoda.
 • Stejnolehlost zmenšení.
 • Megaplus.
 • Tereza maxová svatba.
 • Jak namíchat khaki barvu.
 • Halo efekt slunce.
 • Wilson tennis warehouse.
 • Restaurace u medvěda jablonné nad orlicí.
 • Topolovka květ.
 • Strih pudla kralovskeho.