Home

Stavba slova a tvoření slov

Některá slova mají pouze kořen slova Koncovka je zakončení oený slov, které se př skloňovánínebo časováníslova mění. Na rozdíl odpředponynebo příponynevytváří nové slovo, ale vytváří různé tvary téUož slova. Tvoření slov a jejich stavba Slovotvorný rozbor a stavba slova Tvoření slov zkoumá, jakými postupy a způsoby vznikají na základě již exitujících slov nová slova. Postup, jímž se slova odvozují, se po formální stránce podobá tvoření tvarů téhož slova. V obou případech se připojují k základové složce slova části, morfémy, které ji blíž Tvoření slova ≠ stavba slova! Základní pojmy Co nás zajímá? Co chceme zjistit? Při popisu tvoření slov i stavby slova se uplatňují stejné mluvnické prostředky: předpony, přípony, koncovky. Základové slovo Tvoření slova Zahradník je člověk, který pečuje o zahradu. zahrad ník 1 -ník zahrad (a) 1

 1. Tvoření slov a stavba slova. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 2. Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově
 3. Stavba slova. Slovní KOŘEN je nejmenší část slov, kterou mají příbuzná slova společnou. Část slova, která stojí před kořenem, nazýváme PŘEDPONOVÁ ČÁST. Předponová část se může skládat z jedné nebo více předpon, ale ve slově taky nemusí být přítomná vůbec
 4. NAUKA O TVOŘENÍ SLOV. Znalosti ze stavby slova využijeme při tvoření slov s novým věcným významem - při odvo- zování. Najděte ve SCSvýzna- my slov - afi x, sufi x, prefi x. Koncovka má funkci v tvarosloví, tvoří tvary téhož slova: žen-a, žen-y, žen-ě. Koncovka má i funkci slovotvornou, tvoří nová slova: Martin Martin-a, chválit chvál-a, husa.
 5. Slovotvorba (derivologie) popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slov a zabývá se i slovotvornými vztahy k jiným slovům. My se soustředíme na rozbor stavby slova. Stavba (struktura) slova. Slova rozdělujeme na. A) základová - od nich jsou jiná slova odvozena. K základovým slovům patří slova

KOŘEN - je část slova, která je stejná u všech slov svým . významem příbuzných . PŘEDPONA - je ta část slova, která je připojena před kořen. a mění význam slova . PŘÍPONA - je ta část slova, která je připojena za kořen a mění . význam slova . KONCOVKA - je ta část slova, která se v jeho různýc Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov Charakteristika. Slovotvorba neboli derivologie je nauka o tvoření slov, popisuje způsoby tvoření, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům. Slovotvorba je jednou z disciplín jazykovědy a je těsně spjata s lexikologií, morfologií a také syntaxí Způsoby tvoření slov - Odvozováním (derivací) - ze slova základového vznikne slovo odvozen Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat.

Tvoření slov a stavba slova

Tvoření slov v češtině - kořen (radix) - část slova společná pro všechna odvozená slova, zůstává stejný nebo může existovat v několika hláskových obměnách (hrad - hrádek, ráno - ranní, stůl - stolek, brousit - brusný, jádro - jadérko, pes - psi, jih - jižní, ruka - ručička, hoch. C) TVOŘENÍ SLOV Slovní zásoba se stále mění, zanikají zastaralá slova a vznikají nová. Naučíme-li se poznávat, jak slova vznikla, budeme umět tvořit nová pojmenování a zároveň snadněji porozumíme slovům, se kterými jsme se ještě nesetkali. ZPŮSOBY TVOŘENÍ SLOV 1 kořen - je ta část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných,; předpona - je ta část slova, která je připojena před kořen a mění význam slova,; přípona - je ta část slova, která je připojena za kořen a mění význam slova,; koncovka - je ta část ohebného slova, která se v jeho různých tvarech mění Tvoření slov patří ve školním vyučování k nejobtížnějšímu učivu. Způsobuje to především složitost samotných slovotvorných procesů, zkomplikovaná mnohdy i jistou neprůhledností stavby slova ovlivněnou historickým vývojem, mnohými analogiemi a nepravidelnostmi. Svůj podíl na tom má i nezbytnost hovořit o jevech složitých tak, aby to odpovídalo mentální. Domů Větné rozbory Tvarosloví Tvoření slov Skladba slova Skladba slova 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 4. třída ZŠ , 5. třída ZŠ , 6. třída ZŠ , 7. třída ZŠ , 8. třída ZŠ , 9. třída ZŠ , Střední škol

Tvoření slov jejich stavba Slova příbuzná - slova, která obsahují stejný kořen a souvisí se stejným významem. Kořen = základ slova Př. voda, vodník, vodák, vodička, vodní... Obměna kořene: • most - můstek • lék - léčitel • noha - ponožka Samostatná práce: PL - pracovní list - str. 4 cv. 2 20. 10 STAVBA SLOVA. 36. TVOŘENÍ SLOV. za - hrad - ní. předpona kořen přípona + koncovka. Předpona - část slova před kořenem; předpon může být. v jednom slově i několik (ne-vy-stupovat) Tvoření slov - 7. třída. Slovní zásoba a její obohacování Odvozování Skládání Zkracování Stavba slova Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%) online cvičení (41%) slohové práce.

Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk

Ve čtvrtek 5. 11. v 8:00 bude spuštěn test - Stavba slova, tvoření slov, sousloví. Test najdeš v zadání (ale funkční bude až 5. 11. od 8:00), termín ukončení testu je v pátek 6. 11. v 18:00. Test budu známkovat, tak ho nezapomeň vypracovat Větná stavba; Slovosled (pořádek slov ve větě) Pořádek slov ve větě (pro začátečníky) STARTER Vydáno dne 30.08.2018 Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel TVOŘENÍ SLOV Tvořením slov se zabývá slovotvorba (latinsky derivologie). V češtině se nová slova tvoří 1. odvozováním 2. skládáním 3. zkracováním 4. ostatními způsoby 1/ Odvozování (= derivace) - tvoření slov pomocí předpon a přípon ke kořenu slova - vznikají tak slova odvozen Všechny informace o produktu Tvoření a stavba slov - Dejmek Bohumír, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Tvoření a stavba slov - Dejmek Bohumír Pro zájemce o cvičení: V. Šmilauer, Novočeské tvoření slov, Praha: SPN 1971, s. 194-206 (jsou tam i cvičení k aktivnímu tvoření slov, např. jak se pojmenuje látka, která se dá prát; jimi se aktivuje slovní zásoba, tolik potřebná při překládání) Stavba slova (morfematika).

Interaktivní učebnice III. díl: - způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) - stavba slova (jiné tvary, slova příbuzná) - přepony s- Tvoření slov Etymologie = nauka zabývající se původem slov; způsoby tvoření nových slov: Odvozování (derivace): nejtypičtější odvozování ( slovotvorný základ, předpona, přípona, koncovka (výjimečně - názvy dějů, vlastností) slova se stejným kořenem se nazývají příbuzn

tvoření slov | slideum

Tematický celek Stavba slova patří mezi nejobtížnější v jazykovém vyučování. V 60. letech 20. století se užíval v učivu o tvoření slov termín slovní základ, např. ve slově pralesní žáci vyčleňovali slovní základ les. Page 1 of 14. Stavba slova: Žák: - rozpozná části slova - kořen, předponu a příponovou část - pomocí předpon a příponových částí tvoří slova odvozená od daného kořene - rozlišuje předpony a předložk NAUKA TVOžEN SLOV Nauka o tvoření slov Stavba slova Stavební části slova - morfémy (nejmenší významové jednotky) • kořen - nositel věcného významu, dále nečlenitelný, společný všem slovům příbuzným - např. les-ní, les-ík, les-ník, pra-les, po-les-n V dnešním článku se budeme věnovat příbuzným slovům, o kterých pojednává oddíl jazykovědy zvaný derivologie - tvoření slov. Kořen a význam. Příbuzná slova jsou ta, která mají společný kořen a společný základní význam. Všechna slova splňující tyto dvě podmínky tvoří. slovní čeleď (rodinu

Nakonec si mohu stáhnout a přečíst Tvoření a stavba slov od Bohumír Dejmek Děkuji! Zpočátku jsem se obával, když jsem byl přesměrován na stránku členství. Ale teď jsem velmi nadšený, že jsem našel tuto knihovnu 9. ročník - Tvarosloví - slovní zásoba a význam slova, nauka o tvoření slov 5. K těmto slovům napiš synonyma českého původu: a) experiment b) privátní c) exil 6. Vysvětli tyto pojmy a uveď příklad: a) antonymum b) homonymum c) neologismus d) archaismus e) sousloví f) termín 7

Stavba slova - Pančelčin

Obohacování slovní zásoby (tvoření slov) Slovní zásoba každého jazyka podléhá vývojovým změnám mnohem rychleji než zvuková nebo mluvnická stavba. Jen zvolna ustupují z užívání slova pojmenovávající zaniklé skutečnosti (kolovrat, žebračenka, šafář), naproti tomu se stále vytvářejí nová pojmenování pro. z francouzštiny se zase přejímají slova z oblasti módy a umění (impresionismus) 3) Spojováním slov do sousloví. souslovím se rozumí pevné spojení, které pojmenovává jednu věc; př. lehká atletika, bytové jádro, základní umělecká škola, panelový dům; 4) Přenesením význam Vzdělávací kurz pro žáky 2. ročníku střední školy je součástí předmětu český jazyk. Hlavním tématem je stavba slova a tvoření slov. V tomto kurzu se naučíme, jakými způsoby slova tvoříme a z jakých částí se skládají. Dozvíme se, jak funguje slovotvorba a další zajímavé informace

Stavba slova, tvoření slov - procvičování hodina slouží k procvičení pojmů předpona, přípona ,tvoření přídavných jmen, spojování utvořených jmen podle významu, zapojení nových slov do text PROCVIČ SI V ON-LINE TESTECH • stavbu slova a způsoby tvoření slov v českém jazyku • přechylování, zkracování, přejímání slov • rozlišování slovních druhů • synonyma, homonyma, antonyma • změny významu slov dle kontextu • nadřazenost, podřazenost a příbuznost slov • slova spisovná a nespisovná • slova citově zabarvená, zdrobněliny a další. 8) Nauka o tvoření slov Struktura slova: Morfém - nejmenší, dále nedělitelná část slova, má vlastní význam. Dělí se na: Kořen - část slova, která vyjadřuje význam slova a je společná všem slovům příbuzným (např. -vod- je kořenem pro slova vod-a, vod-áma, po-vod-í, vod-ník TVOŘENÍ SLOV 1. TVOŘENÍ SLOV 2. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení STAVBA SLOVA - rozděl slovo. ČÁSTI SLOVA Opakování z nižších ročníků - stavba slova. Proveďte do školního sešitu rozbor těchto slov. někdy se při tvoření příbuzných slov tvarově obměňuje (vůz - vozík) některá slova mají pouze jeden kořen a nemají žádnou koncovku (vůz, pták

Pracovní list doplněný spoustou obrázků hravou formou rozšiřuje slovní zásobu o slova složená. Žáci pátrají, ze kterých slov nové slovo vzniklo, řeší hádanky doplněné obrázky a tvoří slova složená. Materiál obsahuje řešení pro učitele odvozování = tvoření slov s novým věcným význam pomocí předpon, přípon popř. i koncovek; vznikají slova odvozená - v češtině nejčastější Struktura slova:- stavební prvky slova, nejmenší části slova , dále nečlenitelné, s určitým významem tzv. morfém

Id: D2525 Autor: Mgr. Lenka Laá Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Stavba slova - tvoření slov odvozováním, zkracováním, skládáním Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Všechna tato slova má společný prvek: les = kořen. Kořen je jakýsi prazáklad.----Z hlediska tvoření (odvozování) slov je kořen ta nejmenší část slova, která je již dále nedělitelná, má určitý význam. Při tvořených nových slov může dojít ke změně kořenu - rán-o x ran-ní;; jih x jižní atd Nauka o slovní zásobě a tvoření slov (lexikologie) Slovo - skupina hlásek, která má určitý význam: - význam věcný (sémantický): běh = rychlý pohyb z místa na místo - význam mluvnický (gramatický): běh = podstatné jméno rodu mužského neživ., 1. pád

Rozbor stavby slova - Rodicka

Kořen je část slova, která určuje věcný význam slova a je společnou částí slov příbuzných (převozník).; Jako rostlina neroste bez kořene, také slovo bez kořene neexistuje. Předpona je část slova, která stojí na začátku slova před kořenem a obměňuje jeho význam (převozník).; Přípona je část slova, která stojí za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a. Odvozování, skládání, zkracování . Odvozování - derivace · nejčastější způsob tvoření nových slov pomocí předpon, přípon, koncovek · vznikají tak slova odvozená derivovaná - deriváty · rozlišujeme odvozování: o příponové - pořad-ač. o předponové - pra-les. o koncovkové - list- Materiál obsahuje 12 obrázků, jejichž pojmenování je slovem složeným, dále kartičky se slovy k jednotlivým obrázkům a také popis aktivit s nimi. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slova složená - karty a aktivity.doc NOGOLOVÁ, Renata. Slova složená - karty a. TVOŘENÍ SLOV, SKUPINY SOUHLÁSEK - PRAVOPIS. Stavba slova. Způsoby obohacování slovní zásoby. Obměny hlásek při odvozování slov. 4. SKLADBA 4.1. VĚTA A VÝPOVĚĎ, TYPOLOGIE VĚTY. Věta a druhy vět podle obsahu. Významová klasifikace přísudků. Věta dvojčlenná a jednočlenná 4.2. STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ. Věta.

Čeština - Přehledná Gramatika - Stavba Slova

První čtyři slova doplň k obrázkům. Připiš k nim potom slova příbuzná. Pak stiskni KONTROLA Test 2: Tvoření slov a stavba slova (otevře se v MS Teams) Slovní druhy: PS:13/4, UČ:38,39/1; DÚ: UČ:39/2a,b; Doučování - příprava na PZK - textová návaznost. K. Čapek: Bílá nemoc - poslat ke kontrole pracovní list. Úterý 10.11. Online hodina - slovní druhy . PS: 13/1,2 - domácí úkol (na čtvrtek Stavba slova + tvoření nových slov (č.31) - karta A6 PVC - Počet stran 1 Formát A6 Vazba zafoliovaná oboustranná karta Pomůcka při hodinách českého jazyk Pracovní sešit je doplněn o sebehodnocení žáků, které je zpracováno hravou formou. Pracovní sešit Český jazyk 5 nově, 1. díl obsahuje opakování učiva nižších ročníků, procvičení stavby slova a tvoření slov ( části slova, příbuzná slova, tvoření slov, zdvojené souhlásky, předpony s-, se-, z-.. Interaktivní výukový materiál na tvoření slov odvozováním. Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Tvoření slov.notebook BUDINSKÁ, Lada. Tvoření slov - odvozování. Metodický portál.

Autor knihy: Zdeněk Topil, Téma/žánr: čeština - tvoření slov - příbuzná slova - pravopis, Počet stran: 47, Cena: 100 Kč, Rok vydání: 2016. Pracovní sešit Český jazyk 5 nově, 1. díl obsahuje: Opakování učiva nižších ročníků, Slovo, stavba slova a tvoření slov (části slova, příbuzná slova, tvoření slov, zdvojené souhlásky, předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-, souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, pravopis i, í/y, ý po obojetných.

VY_32_INOVACE_01_TVOŘENÍ SLOV>

Předpona, kořen, přípona, koncovka (3

Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby. Popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům. K tomu dochází následovně: Tvořením nových slov: derivace - odvozování pomocí afixů (předpon, přípon, koncovek): les - les-ní, pra-les Pět písmen - tvoření slov z písmen Gu - ma - skládání slov ze dvou slabik Ja - ho - da - skládání slov ze tří slabik Tříslabičná slova - rozkládání slov na slabiky Kotě - domino se slabikami Společná slabika - hledání slov obsahujících stejnou slabiku Dvě společné slabiky - přiřazování slov. Přípona je část slova , která . TEST - Hledání kořenů slov. V kategorii Tvarosloví, Tvoření slov. Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony , přípony , koncovky a kořeny. Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova Téma: Tvoření slov a jejich stavba. pondělí: 12.10.2020. Opakování - Slovo a význam (UČ: str. 24 cv. 5, str. 25 - 26 cv. 1) Učebnice - tvoření slov a jejich stavba (1hodina) (sken) Pracovní list k 1. hodině PL - význam slov a stavba slova. Do čtvrtka: UČ: str. 25 ke cvičení dodělat úkoly b - e Tvoření slov 8 třída Tvarosloví (více než 78 testů a cvičení) - Pravopisně . Spřahování je specifický způsob tvoření slov. Oba členy, jimiž se nově vzniklý (spřažený) výraz vytváří, si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň ve tvaru základním, stejnou podobu

Slovotvorba - WikiKnihovn

Oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině. Kód zboží: 1150; Stavba slova Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Druhy slov Přehled slovesných tvarů I Přehled slovesných tvarů II. stránky, které pomáhají dětem s výukou. - procvičování pravopisu - vyjmenovaná slova - pravopis a stavba slova Stavba slova - třídění slov podle způsobu jejich tvoření 1. Proveď stavbu slova a napiš ke každému z nich slovo základové: čekatelé - _____ , náskok - ____ Stavba, tvoření a význam slov, Tvarosloví - výprodej Zdeněk Topil, Vladimíra Bičíková měkká vazba formátu A4, 80 stran Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova. PaedDr. Zdeněk Topil, Kristýna Tučková, Dagmar Chroboková, pracovní sešit formátu A5, 52 stran, barevné ilustrace, rok vydání: 2015. stavba slov, slova příbuzná a tvary slov - součástí je plastová pomůcka ke tvoření slov; způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) předpony, předložky - součástí je plastová pomůcka k pravopisu předpon s-, z-, vz-slova nadřazená, podřazená, souřadn

Škola - Čeština - Způsoby tvoření slov

Interaktivní učebnice ČJ - III. díl - tvoření slov a význam slov s následujícími okruhy: stavba slov, slova příbuzná a tvary slov způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) předpony a předložky slova nadřazená, podřazená a souřadná antonyma, synonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná. stavba slov, slova příbuzná a tvary slov - součástí je plastová pomůcka ke tvoření slov. způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) předpony, předložky - součástí je plastová pomůcka k pravopisu předpon s-, z-, vz-slova nadřazená, podřazená, souřadná. antonyma, synonyma, homonyma, slova. • stavbu slova a způsoby tvoření slov • přechylování, zkracování, skládání a přejímání slov • rozlišování slovních druhů • synonyma, homonyma, antonyma • změny významu slov dle kontextu • souřadnost, nadřazenost, podřazenost a příbuznost slov • slova spisovná a nespisovná • slova citově zabarven 2. Stavba slova 1. Doplňte vhodnou předponu. Řešení: odletět na dovolenou, přiletět ze zahraničí, doletět až do cíle; odložit schůzku, podložit si hlavu polštářkem, založit stránku v knize; přeskočit přes pařez, vyskočit do výšky, uskočit stranou Podobně to funguje i u slov. Příbuzná slova mají jako společný znak kořen, ten je spojuje do jedné rodiny a dělá je příbuznými. Každé slovo ale znamená něco jiného, představíme si pod ním jinou věc, osobu nebo třeba činnost. Nemůžeme jim všem přiřadit naprosto stejný obrázek

Slovo a jeho stavba - Páťác

To psisko mi nesmí na oči! Ty můj pejsánku. Hafan je to! Čokl! Nemluv tak, je to pes. Aneb jak do slov vstupují emoce. A mění neutrální slova na ta lichotná a hanlivá. Znáte to. Někdy se zdravě naštveme, někdy lítostivě rozněžníme. Odráží se to i na slovech, která si bereme do úst. Slova neutrální Klíčová slova, stavba slova , kořen slova, předpony, přípony. Tvoření slov, stavba slova. Chtěla bych Vás požádat o radu týkající se stavby slov. Děti mají v učebnicích napsáno, že příponu od koncovky poznají podle toho, že přípona se při ohýbání slov nemění, kdežto koncovka ano Transcript tvoření slov Tvoření slov Odvozování Anotace Materiál tvoří 22 slidů, v nichž se žák seznamuje tvořením slov v češtině pomocí odvozování. cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen odůvodnit postup vzniku slov, je nutno využívat formu prezentaci k zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN. Oct 22, 2017 - předponakořenpřípona / koncovka hrad hrad b / a zahrad / a před zahrád k / a zahrad ník zahrad ni ctv/

Stavba Slova

Slovotvorba Nauka o tvoření slov Stavba slova 1) PŘEDPONA část slova stojící před kořenem, obměňuje jeho význam (ale ne slovní druh) 2) KOŘEN část společná všem slovům příbuzným, vyjadřuje věcný význam 3) PŘÍPONA část slova stojící za kořenem, nemůže stát samostatně, mění význam a často i slovní druh, u ohebných slov zahrnuje i koncovku 4) KONCOVKA. jazykovědná disciplína zabývající se způsoby tvoření slov, zákonitostmi, jimiž se slovotvorba v daném jazyce řídí, a stavbou slova z hlediska toho, jak bylo utvořeno i jaká je jeho výsledná podoba SLOVOTVORNÁ A MORFÉMOVÁ STAVBA SLOVA . slovotvornému zkoumání lze podrobit jen slova popisná (tj. taková, která. Český jazyk. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Stavba slova Tvoření slov Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Přehled slovesných tvarů I Přehled slovesných tvarů II Psací písmo Vyjmenovaná slova - sada nástěnných tabulí Tvary a druhy slov - sada tabul Větná stavba; Slovosled (pořádek slov ve větě) Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší) PRE Vydáno dne 28.09.2019 Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce

Video: Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

Kniha: Tvoření a stavba slov - Bohumír Dejmek Knihy

Tvoření slov (s pravopisem a výslovností) 10. Tvoření slov a stavba slova; 11. Obměny hlásek při odvozování slov; 12. i/y po obojetných souhláskách; 13. Skupiny souhlásek vznikající při odvozování slov, jejich pravopis a výslovnost; 14. Psaní skupin bje - bě, vje - vě, mně - mě; 15. Předpony vz-, s-, z- V. Tvarosloví. Portaro - Webový katalog knihovny. Proč musíme mít znalosti o tvoření a stavbě slov (ukázka vyučovací hodiny z tematického celku Stavba slova, Český jazyk pro 5. ročník ZŠ Další videa k přijímačkám z češtiny a kompletní testy nanečisto najdeš na: https://bit.ly/2DLfO4X Navštiv náš web a Facebook stránku Web • https://www.eduf..

párové souhlásky - Hledat Googlem | Český jazyk

18. Tvoření slov v češtině - Český jazy

Nauka o slově. Stavba slova; Tvoření slov; Slovotvorný rozbor; Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; Význam slova; Slova nadřazená, podřazená, souřadn Téma: Nauka o tvoření slov. Učivo: Stavba slova. Cíle/výstupy: - uvědomí si jednotlivé slovotvorné prostředky - posuzuje významovou příbuznost daných slov. ON-LINE hodina v 8.00 hod. Připravte si učebnici, školní sešit s vypracovaným cvičením ke kontrole a pracovní sešit. Pondělí 2. 11 Zastaralá slova Text dotazu. Dobrý den, poradíte mi, jak bych si mohl opatřit co největší seznam zastaralých českých slov? Jestli třeba existuje nějaký online slovník, který umožnuje třídit slova dle atributu zast. nebo jestli nebyla vydána nějaká publikace zabývající se archaickou češtinou

Stavba slova1000+ images about český jazyk on Pinterest | LiteraturaInteraktivní učebnice ČJ - III

- tvoření slov /všechny způsoby/ - stavba slova 8.B - Procvič pro ústní zkoušení: - definice rozvíjejících větných členů - stavba VJ a souvětí - druhy vedlejších vět - významové poměry mezi větnými členy, větami vedlejšími, větami hlavními 9.A - Zopakuj si: - stavba slova -tvoření slov ČJ - Stavba slova a tvoření slov (výpisky) ČJ - Pravopisná cvičení: ČJ - Odvozování slov a změny při odvozování (pracovní listy) Online výuka - ROZVRH HODIN od 14. 10. 2020: Prometheus (text) ČJ - Psaní předpon (výpisky) ČJ Čtení - Potopa (E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti) (text Test 2: Tvoření slov a stavba slova (otevře se v MS Teams) Slovní druhy: PS:13/4, UČ:38,39/1; DÚ: UČ:39/2a,b; Doučování - opakování pravopisu. K. Čapek: Bílá nemoc - poslat ke kontrole prac. list. Úterý 10.11. Online hodina - slovní druhy . PS: 13/1,2 - domácí úkol (na čtvrtek) PZK: PS Přijímačky v pohodě: Pravopis: 11-1 Téma: Nauka o tvoření slov. Učivo: Stavba slova. Cíle/Výstupy: - rozliší stavební části slova - uvědomí si pojem slova příbuzná . Zadání: /files/editor/23. 1. zvukovÁ strÁnka slova a vĚty 2. spisovnÁ vÝslovnost 3. zvukovÁ strÁnka slova 4. zvukovÁ strÁnka vĚty 5. pravopis a vÝslovnost pŘejatÝch slov test Č. 2 iii. tvoŘenÍ slov 1. tvoŘenÍ slov a stavba slova 2. pravopis souvisejÍcÍ se stavbou slova a tvoŘenÍm slov test Č. 3 iv. vÝznam slova 1. vÝznam slova test Č. 4 v. Plakat tvoreni slov 1 produkt Plakát - Tvoření slov - neuveden Oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině

 • Kde rostou vlašské ořechy.
 • Hrudní pás garmin hrm premium.
 • Projekty domu 24.
 • Zlatý kolovrat literární druh.
 • The mule rotten tomatoes.
 • Sjízdnost sázavy diskuze.
 • Těsto na panini recept.
 • Pohybující se smajlíci.
 • Volkswagen jetta 2015 cena.
 • Bolest v lýtku v těhotenství.
 • Paragraf 274 odstavec 1 trestního zákoníku.
 • Cvn 89.
 • Selfie dron.
 • Výpočet vyměřovacího základu osvč.
 • Xiaomi yi 4k firmware.
 • Nejlevnější elektrický sporák na 220v.
 • Jak rootnout android 9.
 • Nejmenší kolibřík.
 • Krkovice na zazvoru.
 • Canon vs nikon 2019.
 • Low carb krekry recept.
 • Nejlepší brambory.
 • Tmel na hmoždinky.
 • Co v mostě.
 • Turecké saláty.
 • Ufo na vychodnom slovensku.
 • Nejlepší cookies.
 • Pantomima náměty.
 • Stavební gel na nehty.
 • Žvýkací tabák olomouc.
 • Grafický design střední škola teplice.
 • Jméno na ň.
 • Válka o nezávislost.
 • Eu vat check.
 • Synagoga kroměříž.
 • Chodba v paneláku.
 • Uzený losos jednohubky.
 • Photoshop zvyrazneni barvy.
 • Rose for emily summary.
 • Hattori hanzo nože.