Home

Paragraf 274 odstavec 1 trestního zákoníku

Ohrožení pod vlivem návykové látky, § 274 - Trestní

 1. § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti
 2. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421) § 274. Ohrožení pod vlivem návykové látky. (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden.
 3. (1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení.
 4. 1) - postoupení správnímu orgánu Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích byl náš klient uznán vinným trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, neboť mu byly při silniční kontrole policejní hlídkou naměřeny hodnoty 0,95 - 1,12 promile alkoholu v dechu
 5. Co je to paragraf 274odst.1,2a trestního zákoníku? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka paragraf 274odst.1,2a trestního zákoníku a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online

§ 1. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Není-li započítání vazby nebo trestu v cizině uloženého (odstavec 1) možné, a to zejména proto, 274, 279, 285, 286 a 288a se vztahují též na. (1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich.

Trestní zákoník (zákon č

(1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek. Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb § 175 paragraf 175 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. § 175 paragraf 175 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. § 175 paragraf 175 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 175 paragraf 175 - Trestní řád č. 141/1961 Sb. § 175 paragraf 175 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb. § 175 paragraf 175 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb

a) tr. zákoníku a přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, za které byl odsouzen podle § 274 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění novel. Od 1. 1. 2010 půjde o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. i) trestního zákoníku č. 40/2010 Sb., za který hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky (2) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11. (3) Státní zástupce nebo policejní orgán může před zahájením trestního stíhání usnesením odložit věc, je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2 písm § 274 odst. 1 trestního zákoníku. Detail otázky na Odpovědi.cz. Štécha Dobrý den, je možné dostat na §274 odst. 1 trestního zákoníku 3 tresty (podmínku, peněžitý a zákaz činnosti)Děkuj Nový je § 1 trestního zákoníku, dle něhož čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Podle § 110 se trestním zákonem rozumí trestní zákoník č. 40/2009 Sb. a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb

Chci se zaptat jestli se amnestie vztahuje na přečin maření výkonu rozhodnutí a vykazání podle § 337 odstavec 1 písmeno a) trestního zákoníku jež jsem byl odsouzen podle §337 odst 1 TZ s přihlednutím k § 314 e odst. 2 trestního řádu k odnětí svobody v trvání 4 měsíců, podle § 81 odst. 1a §82 se výkon uloženého. Trestní zákoník Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník Platnost od 9. 2. 2009 , účinnost od 1. 1. 201

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 odst

Co znamená PARAGRAF 274ODST

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) Za spáchání přečinu Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem.V trestním řízení pak hrozí sankce Odnětí svobody až do 3 let. Sděluji, že ve věci, na kterou se dotazujete, byl dne 18. 3. 2011 podán k Okresnímu soudu v Rakovníku návrh na potrestání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle paragrafu 274, odstavec 1 a 2a Trestního zákoníku, uvedl pro Novinky náměstek Okresního státního zastupitelství v Rakovníku Mgr. Milan Jehlík

Proti vypuštění paragrafu o tunelování z trestního zákona se ostře staví SNK - Evropští demokraté. Jejich lídr Josef Zieleniec v ČT prohlásil, že by bylo lepší trestní zákoník odmítnout a vrátit se k němu po volbách. O trestním zákoníku vráceném Senátem by poslanci měli definitivně hlasovat v úterý 2. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Za podmínek stanovených v trestním zákoníku může soud pro mládež uložit mladistvému domácí vězení. Horní hranice sazby tohoto trestního opatření u mladistvého nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním zákoníku V § 141 odstavec 1 zní: (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se mění takto: 1. V části první se body 15, 29 a 30 zrušují. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,.

140/1961 Sb. Trestní zákon (starý

 1. Normálně se píše zvlášť závažný zločin vražda dle § 140 odst. 1 tr. zákoníku (pokud jde např. o vraždu spáchanou podle prvního odstavce příslušného paragrafu, ten paragraf má totiž víc odstavců). Trestní zákoník je jednoznačný pojem, který se nemusí specifikovat číslem zákona. Paragraf příslušného trestného činu a odstavec musí být jasně.
 2. uto trestní opatření odnětí svobody v délce nepřevyšující jeden rok, se hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu takového trestního opatření nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno
 3. imílně něco jako Nezastavení po nehodě nejhorší i neposkytnutí pomoci podle trestního zákoníku. Reagovat. RE: nevědomky ujel od dopravní nehody ODBORNÍK 14. ledna 2019 (10:12
 4. 1. V § 1 odstavec 4 zní: (4) Volby do Parlamentu České republiky se konají ve 2 dnech, kterými 1 se písmeno e) zrušuje. 6. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují tato slova: , popřípadě 11. V § 6a se v odstavci 1 větě poslední doplňují tato slova: , popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním.
 5. 1. Dva vhodné paragrafy. Trestné činy úředních osob najdeme vyjmenované v Hlavě X, Díl 2 trestního zákoníku. Zaměřím se však na jiné skutkové podstaty, pro stíhání úředníků případně použitelné. A to: Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220)

9. V § 5a odstavec 1 zní: (1) Obec může převést strážníka k výkonu práce čekatele, jiného zaměstnance obce zařazeného do obecní policie nebo jiného zaměstnance obce ode dne oznámení a) usnesení o zahájení trestního stíhání nebo zá-znamuosdělenípodezření,kterébyvpřípadec V § 92 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Při výslechu je třeba se obviněného dotázat na jeho osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry tak, aby pro případ rozhodnutí o vině a trestu obviněného byly zjištěny skutečnosti v rozsahu nezbytném pro stanovení druhu trestu a jeho výměry standa. PĚT LET. (pokud se jedná o odstavec 1, paragrafu 143)-----§ 34/1.d trestního zákoníku Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí PĚT let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta Toto ustanovení je výjimkou z ustanovení § 2 odst. 1 návrhu trestního zákoníku a ze zásady, že dřívějšího nebo nového zákona je třeba užít jako celku. Tato úprava má za účel přizpůsobit trest ukládaný sice za účinnosti nového trestního zákona, ale podle předpisů dříve účinných, novému systému trestů Čili i tady měl Senát připraven pozměňovací návrh, který by ten odstavec o tunelování vracel do trestního zákoníku. Moderátor (Petr Hartman): Ono v této souvislosti je samozřejmě složité rozhodnout, jaká škoda byla způsobena, kdo koho poškodil, když se jedná třeba o jednoho člověka, který má podíl ve dvou firmách

Podle trestního zákoníku hrozí za tento trestný čin až rok vězení v závislosti na výši škody. Paragraf 228 trestního zákoníku (1)Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo. O osudu trestního zákoníku, ze kterého vypadlo ustanovení týkající se tunelování firem, měla sněmovna rozhodnout na dnešní odpolední schůzi. Poslanci ale projednávání opět odložili. ČSSD si totiž chce ještě nechat vypracovat právní analýzu způsobu, jakým tento trestný čin do kodexu dostat zpátky

jak jsem se už ptal,mam parag 174 odstavec 1 a mam to za krive obvineni u soudu!!! a stale me bezi podminka za podilnictvi z kradeze!!a timto jsem prave krive obvinil kamarada a po soude mi dosel dopis stim paragrafem 174 odstavec 1 tak se ptam co mi muze hrozit!! tu predeslou odpoved jsem nejak nepochopil!dekuji za odpove Paragraf 158 odstavec 6 trestního řádu. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád). Hlava devátá. Postup před zahájením trestního stíhání. (2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s. 1. V § 2 odst. 13 se za slova období řízení vkládají slova vhodným způsobem a srozumitelně . 2. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní: (6) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba osobě, která je zadržena či zatčena, bez zbytečného odkladu písemně přeložit též poučení o jejích právech (§ 33 odst. 6 a § 76 odst. 5) Změna trestního zákoníku Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v odstavci 1 i na další průběh trestního řízení poučit.. 14. V § 196 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: (2.

Vyšetřovatel podle Trestního řádu nemusí tento krok konzultovat se státním zástupcem, Z ustanovení paragrafu164 odstavec 1 Trestního řádu vyplývá, že policejní orgán při vyšetřování postupuje samostatně s výjimkou těch úkonů, pro které potřebuje souhlas státního zástupce a dále s výjimkou úkonů, které je. Policie obvinila šestačtyřicetiletou ženu, která přišla na dubnovou demonstraci hnutí SPD na Václavské náměstí se symboly nacistického Německa na řetízku. Podle kriminalistů se dopustila projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Informaci ČT řekla mluvčí krajského ředitelství pražské policie Andrea Zoulová Trestní postih fyzických osob za kartelové jednání obsahuje současný návrh trestního zákoníku, který připravilo ministerstvo spravedlnosti. Příslušný odstavec byl do textu zařazen na základě připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který trestní stíhání kartelistů podporuje Změna trestního zákoníku Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona V § 192 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Stejně bude potrestán ten, kdo v úmyslu získat přístup k dětské pornografii zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb. V pondělí 2. 1. 2017 zveřejnil ruský německojazyčný web anonymousnews.ru zprávu neuvedeného autora (jak už je takovýchto zpravodajských portálů ostatně obvyklé) tvrdící, že německá vláda zrušila paragraf 80 trestního zákoníku (příprava útočné války) a chystá agresi - jak jinak než proti Rusku. Zprávy.

Tento zákon od 1. února upravil mimo jiné novou skutkovou podstatu maření spravedlnosti. Bedlivé pozornosti zákonodárců ale zřejmě unikl už zmiňovaný nenápadný paragraf označený jako 7b. Ten totiž nebyl vložen do trestního zákoníku, jehož se novelizace týkala, ale do další normy, konkrétně do trestního řádu Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. srpna 2010, č.j. 16 T 71/2010-258, byl stěžovatel shledán vinným ze spáchání pokračujícího trestného činu užívání cizí věci podle § 207 odstavce 1 trestního zákoníku, pokračujícího přečinu poškození cizí věci podle § 228 odstavce 1 trestního zákoníku. T 50/2010 uznán vinným ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a přečinu neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 . Související předpisy

Trestní řád (úplné znění) - Podnikatel

§ 272 - § 274: Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu: Hlava 5. § 275: Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání: Část XII. Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Hlava 1. § 276 - § 277: Základní. Ačkoli je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen TOPO) zákonem poměrně novým, i tak byl již osmkrát novelizován. Z toho čtyři novely tohoto zákona byly Parlamentem schváleny v posledních dvou letech. Článek se věnuje nejdůležitějším změnám v trestní odpovědnosti právnických osob

Drogové trestné činy www

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů) Paragraf 52, písmeno g Zákoník práce - chtěl bych se vás zeptat, zda se mohu bránit proti tomu paragrafu, jestliže v tom paragrafu se píše, že jsem musel v posledních 6 měsících dostat možnost písemné upozornění na výpověď, ale já neměl nic takového, byl jsem vždy zodpovědný a. Další paragraf - § 367 trestního zákona - Nepřekažení trestného činu - se týká trestných činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Kromě trestných činů velezrady, vraždy, apod. se tento paragraf týká vyjmenovaných trestných činů, krádeže (§ 205 odst. 5 - nejedná se o drobné krádeže) Soud proto rozhodl, že odstavec 217 trestního zákoníku je neplatný. Tudíž se významně rozšíří možnosti pro vážně nemocné, kteří se rozhodli zemřít za pomoci třetích osob. Asistovaná sebevražda není v Německu trestná, ale byla velmi omezená paragrafem 217 trestního zákoníku

§ 175 paragraf 175 - Trestní zákoník č

(5) Vy= jde-li najevo některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2, § 173 odst. 1 pí= sm. b) až d), nebo v § 223a odst. 1, soud rozhodne o postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání ne= bo trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení. Právní analýza úpravy trestného činu neoznámení trestného činu v novém trestním zákoníku s ohledem na její soulad s mezinárodními úmluvami 1 (nové souvislosti trestného činu obchodování s lidmi dle § 168 nového trestního zákoníku) ÚVOD: 1.ledna 2010 vstoupí v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník přečin maření výkonu úředního rozhodnutí - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Podle § 314f odstavec 1 písmeno e) trestního řádu ve spojení s § 228 odstavec 1 trestního řádu je obviněný povinen zaplatit na náhradě majetkové škody poškozenému 000 999 s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, IČO: 99999, částku 5 250 Kč

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli se vztahuje amnestie na trestný čin § 185 odst. 1 trestního zákona odstavec 3 dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli se vztahuje amnestie na trestny cin § 185 odst. 1 trestního zákona odstavec 3 dostal pet let a odvolal se a v unoru ho ceka soud dekuji Další informac Uvědomte si, že internet není žádný bezprávný prostor! Paragraf 185nn. StGB (německého trestního zákoníku), který se týká hanobení a urážlivých výrazů, se uplatňuje mimo jiné i v oblasti internetu. Mise roku2019:Zlikviduj Bosse Devolarium, jinak tě stihne hněv velitele tvé frakce.omg lul .-) 1. V § 125 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Ukládá-li soud nepodmíněný trest za trestný čin uve-dený v § 55 odst. 2 trestního zákoníku, vyloží, jakými úvahami byl veden při tomto rozhodnutí a pročnebylo možno uložit trest přímo nespojený s odnětím svo-body.. 2. V § 228 odst. 4 větěprvní se za slovo. trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisůo pra-vidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži po-dle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, pletich při veřejné dražběpodle § 25

 • Sencor spv 7012t dvb t2.
 • Uv lampa na bakterie.
 • Vana se zástěnou.
 • Film jack nicholson.
 • Nemoci růží.
 • Black sheep festival 2019.
 • Online zip converter.
 • Špinění místo menstruace v přechodu.
 • Frustrace pdf.
 • Emirates 777 seat plan.
 • Jan kuželka.
 • Papa's restaurant cesky krumlov.
 • Překlad písní.
 • Vyhlídková věž jindřichův hradec.
 • Mapování na přechod.
 • Jak píchnout septum.
 • Otěhotnění mimo plodné dny.
 • Death row records.
 • Rypos.
 • Vitalym české budějovice.
 • Psychopat test.
 • Francouzské korunovační klenoty.
 • Jak navázat feeder.
 • Cimbál prodám.
 • Napln z vajecneho konaku.
 • Měnový swap.
 • Vysoká škola ekonomická bez matematiky.
 • Kozí mléko obličej.
 • Kostel sv mikuláše znojmo svatba.
 • Samsung originální sluchátka s ovládáním a mikrofonem.
 • Obrázek srdce anatomie.
 • Organizace tomboly.
 • Kámasutra kniha.
 • William saroyan směr.
 • Statek pronájem.
 • Escaped unicode characters.
 • Filopátor.
 • Gloriola význam.
 • Dílčí funkce spu.
 • Všechno špatné.
 • Jak zobrazit archivovane zpravy gmail.