Home

Pravostranná hemikolektomie

Pravostranná hemikolektomie Tento typ resekčního výkonu zahrnuje odstraně-ní 5-8 cm distálního ilea pravou polovinu tračníku, jaterní ohbí a příčný tračník proximálně od a. co-lica media, která zůstává intaktní. Mesocolon je odstraněno zevně od a. ileocolica po rozvodí mez Výsledky: Prezentujeme soubor 16 pacientů odoperovaných na našem pracovišti, u kterých byla provedena laparoskopická pravostranná hemikolektomie s dodržením principů CME a D3 lymfadenektomie. Jedná se o soubor 11 mužů a 5 žen. Průměrný věk byl 61 let a průměrný body mass index 28,83 Miniinvazivní operační technika není při pravostranné hemikolektomii jednotná. Údaje v písemnictví potvrzují výhody laparoskopického přístupu, ideální technika však zatím nalezena nebyla. Čistě laparoskopická pravostranná hemikolektomie s intraabdominální anastomózou poskytuje určité výhody ve srovnání s ostatními laparoskopickými nebo otevřenými postupy za. Indikace pravostranné hemikolektomie u maligních onemocnění, historie, koncept CME s CVL. Onkologické výsledky jednotlivých typů resekcí. Authors: KALA, Zdeněk. Edition: Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015

Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu Stáhnout PDF English info Right hemicolectomy - from laparoscopic facilitated technique to robotic intracorporeal anastomosis Several different operative techniques have been applied in minimally invasive right colectomy.. Hemikolektomie je relativně často prováděný chirurgický zákrok, který znamená operační odstranění poloviny tlustého střeva.Indikací mohou být maligní tumory nebo jinak neřešitelné záněty a jejich komplikace Pravostranná hemikolektomie - postupné uvolňování´ = vzestupný tráčník = hepatální flexura = cékum -stavění krvácení s použítím sonoskalpelu - celkový pohled na tumor céka. hemikolektomie - vynětí poloviny tlustého střeva (pravostranná / levostranná kolektomie) transversektomie - vynětí příčného tračníku (transversa) sigmoidektomie - vynětí esovité kličky (sigmoidea) appendektomie - vynětí červovitého přívěsku (appendixu, slepého střeva

Pravostranná hemikolektomie s CME-D3 lymfadenektomií

Velké kolorektální výkony Pravostranná hemikolektomie Ileocékální resekce Resekce transversa Levostranná hemikolektomie Nízká přední resekce rekta Subtotální kolektomie s ileorektální anastomózou Amputace rekta ELAPE -extralevátorová abdominoperineální excize rekta Exenterace pánve Restorativní proktokolektomie s ileoanální J pouc Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří Dobrý den, pane profesore. Můj tatínek - 82 roků - byl před 8 měsíci operován pro stenozující tumor tlustého střeva (klas. pT3d, N0, MX), byla u něho provedená pravostranná hemikolektomie. Nyní je dispenzarizován ve spádové onkologické ambulanci

Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? Informace o publikaci. Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? Autoři: KALA Zdeněk GROLICH Tom. pravostranná hemikolektomie - odstranění nádoru na slepém střevě, vzestupném tračníku, na pravé straně příčného tračníku - obnovení pasáže anastomózou resekce transverza - odstranění nádoru na příčném tračníku - obnovení pasáže anastomózo

Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence

Pravostranná hemikolektomie s kompletní mezokolickou excizí umožňuje odstranění většího počtu lymfatických uzlin než standardní technika. Při centrálním podvazu cév na stěně horní mezenterické žíly se prodlužuje operační čas a zvyšuje se riziko výskytu peroperačního poranění okolních struktur • pravostranná hemikolektomie - vstřebávání vody - riziko bakteriálního přerůstání při ztrátě ileocékální chlopně Kdy ne/očekávat problémy? • levostranná hemikolektomie • pravostranná hemikolektomie • resekce rekta s pojistno Pravostranná hemikolektomie, drenáž dutiny břišní pro tubulární adenokarcinom céka pT4N2M1,G 3, Meta jater 30.7.2014 provedena výše uvedená operace. V klidné CA zaveden PM, příprava pole, rouškování. V závěsu ilea hmatné a viditelné metastatické uzliny, přičemž první meta průměru cca 2cm již asi 60cm před chlopní. Pravostranná hemikolektomie Levostranná hemikolektomie Resekce siamoidea Nízká pFední resekce Abdominoperineální amputace rekta Kolostomie Ménë Easté výkony: totální kolektomie, rektopexe, operace rektokély, operace rekto-vaginální píštéle, paliativní anastomózy

Indikace pravostranné hemikolektomie u maligních

Hemikolektomie Medicína, nemoci, studium na 1

Tlusté střevo-pravostranná hemikolektomie-Right

řešení z vitální indikace. Provedena pravostranná hemikolektomie, kde pravděpodobný zdroj krvá-cení v oblasti Bauhinské chlopně. Histologické vyšetření s nálezem obrazu ischemické kolitidy, k jejíž etiologii se nešlo vyjádřit, v jedné lymfatic Byla provedena toaleta dutiny břišní a pravostranná hemikolektomie a resekce distálního ilea (70 cm) se založením terminální ileostomie a zaslepením tlustého střeva. Makroskopický a histologický nález byly kompatibilní s diagnózou Crohnovy nemoci. Pooperační průběh byl komplikován multiorgánovým selháním s následnou.

operace tlustého střeva » Linkos

 1. Klasicky bylo operováno 20 pacientů (26,32%). V novějším souboru od 1.1.2013 do 31.12.2018 byla pravostranná hemikolektomie provedena 110x. Laparoskopicky bylo dokončeno 91 operací(82,72%), konverze 15x (13,64%) a klasická operace 4x (3,64%). V starším souboru nebyla žádná komplikace zaznamenána u 36 pacientů (47,37%) a v.
 2. V roce 2013 diagnóza Ca ovarii, Ca endometrií, operace hysterektomie následně chemoterapie. V roce 2016 operace pravostranná hemikolektomie, pro metastázu v ceacu následně chemoterapii. Ráda bych se dozvěděla jaká léčebná péče či preventivní vyšetření mi náleží, jestliže jsem nyní v remisi
 3. PRAVOSTRANNÁ HEMIKOLEKTOMIE LAPAROSKOPICKY Rejholec J. et al. (Děčín) PROKTOKOLEKTOMIE S IPAA LAPAROSKOPICKY VE DVOU DOBÁCH Kasalický M. et al. (Praha) 15:30 - 17:00 ENDOSKOPICKÁ SEKCE: NOVINKY V DIGESTIVNÍ ENDOSKOPII Sekce G2: Předsedající: Rejchrt S., Záň J. KONCEPT EURCP Vítek P. (Frýdek Místek
 4. Pak se provádí levo- či pravostranná hemikolektomie. Při ní je odstraněna postižená polovina střeva. Lékaři poté na sebe napojí jeho zdravé úseky. Někdy je nutné dočasně udělat tzv. boční vývod, kdy stolice pacienta odchází ven z těla novým otvorem do plastikového sáčku. Chirurgická léčba bývá doprovázena.
 5. Větší než 2 cm, nebo hluboká mesoappendikální invaze: pravostranná hemikolektomie. 25.1.2 Neuroendokrinní nádory žaludku, tenkého, tlustého střeva, rekta a pankreatu 25.1.2.1 Dobře diferencované neuroendokrinní karcinomy: Radikální chirurgický výkon je metodou volby, adjuvantní léčba se nepodává
 6. chirurgické odd ělení k plánované operaci, byla provedena pravostranná hemikolektomie s lymadenektomií, pacient byl uložen čty ři dny na JIP, poté byl přeložen zp ět na standardní chirurgické odd ělení. Práce je rozd ělena na klinickou a ošet řovatelskou část. V klinické části j
 7. Provedena pravostranná hemikolektomie a sutura duodena. Pooperační průběh byl bez komplikací a těhotenství bylo ukončeno úspěšně spontánním porodem plodu v termínu. DISKUSE . Incidence akutní appendicitidy v těhotenství se udává 1 : 700 - 2700 těhotenství (3, 4, 8, 10) a je nejčastější neporodnickou indikací k.

Provedena pravostranná hemikolektomie a sutura duodena. Poopera ční pr ůběh byl bez komplikací a těhotenství bylo ukon čeno úsp ěšn ě spontánním porodem plodu v termínu. DISKUSE Incidence akutní appendicitidy v těhotenství se udává 1 : 700 - 2700 t ěhotenství (3, 4, 8, 10) a je nej čast ější neporodnickou indikací. V prvním století před Kristem formuloval řecký lékař Asklepios jednu z nejstarších chirurgických představ tuto, cito, jucunde, tedy operovat spolehlivě, rychle a bezbolestně. Charakteristickými znaky miniinvazivní chirurgie je snížení operační zátěže, pooperační bolesti a redukce časných i pozdních komplikací. Zatímco se dnes laparoskopické cholecystektomie. Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu Lubomír Martínek, Matěj Škrovina, Roberto Bergamaschi 110-115 PDF Původní práce Perorální endoskopická pyloromyotomie (g-poem) v terapii gastroparézy - pilotní studie se středně dlouhým sledováním. Přehled kolorektálních a proktologických operací na Centrálních Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná hemikolektomie Ileocékální resekce Resekce transversa Levostranná hemikolektomie Nízká. pravostranná hemikolektomie (16. 4. 2014) - pooperačně komplikováno dehiscencí v ráně a nekrózou kůže - 3. 6. 2014 excidovány všech-ny nekrózy břišní stěny včetně části obnažené sítky v epigastriu - nyní hojení per primam jen s drobnou dehiscencí. Další údaje z anamnéz

- pravostranná hemikolektomie - při nádoru pravé strany - levostranná hemikolektomie - při nádoru levé strany - resekce transverza - při nádoru v polovině tračníku na transverzu - resekce sigmoidea - pokud nádor v esovité kličc Anotace a klíová slova Anotace Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péþi o klienty po resekci tlustého střeva. V úvodní þásti jsou seřazeny teoretické poznatky týkající se anatomie a fyziologie tlustéh Provedena desinvaginace tlakem, oblast céka tvrdá, působí tumorózním dojmem, proto resekce - pravostranná hemikolektomie s rekonstrukcí ileotransversoanastomózy. Histopatologie: dobře diferencovaný adenoca céka T3 N0 Invaginace Epidemiologie: 95% invaginací u dětí, u dospělých v 90% identifikujeme fokální lézi jako vedoucí. pravostranná hemikolektomie s ileo-transversoanastomózou; subtotální kolektomie s ileo-rektoanastomózou; proktokolektomie s ileostomií. Vážený pane profesore, chtěl bych se vás jaká je prognoza u pacienta s dobře diff. Tubulárním adenokarcinomem tračníku(T3 N0 G1), PET/CT bez známek generalizace, bez přítomnosti rizikových faktorů. Pacientovi provedenena radikální pravostranná hemikolektomie. Adjuvantní terapie nebyla indikována. Pacient pouze sledován

Pravostranná hemikolektomie - dospělí (IS - ONKOCH - 19) Resekce a amputace rekta (konečníku) - dospělí (IS - ONKOCH - 20) Resekce esovité kličky tlustého střeva - dospělí (IS - ONKOCH - 22) Resekce rektosigmoideálního přechodu - dospělí (IS - ONKOCH - 21) Resekce transverza (příčného tračníku) - dospělí (IS - ONKOCH - 24 • pravostranná hemikolektomie • 5. PD second look - terminální ileostomie • 7. PD - op. revize oběhová nestabilita, anemizace dle CT AG krvácení z a. mesenterica (krevní ztráta 2,2 l) • 8. PD - operační TCHS - následuje weaning, s rehabilitací do sedu • opakované nekrektomie • 43. PD resutura laparotomi 5 (2) Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN 15:05 - 15:20 Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence po intraabdominální anastomózu doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. (1), doc. MUDr Jan Dostalík, CSc Laparoskopická pravostranná hemikolektomie - D3 lymfadenectomie, výsledky - 10 min. Moravík J. (Děčín) 7. Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii - 10 min. Tesař M., Ihnát P. (Ostrava) 8. Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii - 10 min

Laparoskopická pravostranná hemikolektomie - mediolaterální, dolní či horní způsob kompletní disekce mezokola Grolich T. , Kala Z., Procházka V., FN Brno-Bohunice ICG u intrakorporálních anastomóz při laparoskopických operacích pro kolorektální karcinom Moravík J., Nemocnice Děčí ileocekální resekce s ileo-acendentoanastomózou, pravostranná hemikolektomie s ileo-transversoanastomózou, subtotální kolektomie s ileo-rektoanastomózo ; Dilatační kardiomyopatie - Aortální chlopeň v krátké ose (TEE) technika technologie chlopeň ventil bílek bílá bílý běloch běloška bělošský 3 10:00 - 10:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ PRO LÉKAŘSKOU A SESTERSKOU SEKCI MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. Jaroslav Hrouda, primátor Statutárního města Děčín Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a.s.. Pravostranná hemikolektomie s CME - D3 lymphadenektomií J. Rejholec, J. Moravik, Děčín laparoskopick

Pravostranná hemikolektomie - postupné uvolňování´ - odpreparování střeva (viz úvod hemikolektomie) - klipáž vény a arterie - protětí ureteru - uvolnění celé ledviny a ext Epikríza: 17.3. laparoskopická pravostranná hemikolektomie pro adenokarcinomatozní polyp na jiném pracovišti. Pooperačně ileus. 28.3. revize dutiny břišní - dehiscence anastomózy, akutní peritonitis, provedena resekce anastomózy a ileotransverzoreanastomoza side-to-side Klasifikace hospitalizačních procedur. Začněte průchodem stromu nebo použijte vyhledávací formulář. Klasifikace hospitalizačních procedur v podobě, jak ji prezentuje tento portál, je návrhem, který je připraven k oponentuře a připomínkám široké odborné veřejnosti s cílem jeho kultivace, tak aby mohla být tato klasifikace použita v některé z dalších verzí. CT trávicí trubice - Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg, . Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa

MUDrVzdělávání/odborné akce - Fakultní nemocnice Brno

Pravostranná hemikolektomie s kompletní mezokolickou

 1. Idiopatické střevní záněty - ISZ Inflammatory Bowell Disease - IBD Crohnova choroba Crohn´s Disease - CD Crohn BB, Ginzburg L, Oppenheimer GD, ( JAMA 1932,99:1323-1329 ) Ulcerózní kolitid
 2. Pravostranná hemikolektomie je indikována pro tumory velikosti 1-2 cm, ale s pozitivními nebo nejasnými okraji nebo s invazí dle klasifikace ENETS T2, vyšší proliferací grade 2 a/nebo angioinvazí. Tumory větší než 2 cm jsou indikované k pravostranné hemikolektomii [11]
 3. álního ilea Játra s třemi viditelnými metastázami vel. 2-10 mm v pravém i levém laloku. V mezikolu je patrná velká metastáza o průměru asi 7 cm zasahující až přes mediální čáru směrem doleva, jedná se o rozsáhlý konvolut metastázy, tumoru a.
 4. Škrovina M. Da Vinci asistovaná totálna.
 5. Format PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D

Rakovina zažívacího traktu - Onkologická poradna - iDNES

CN (ileocékální, rektum + sigma, perianální píštěl) 2000 - pravostranná hemikolektomie 2003-2005 - nedocházel, neléčen 9/2005 - perianální píštěl, zánětlivé postižení anu a distálního rekta, stenóza (9 mm) 2006 - vyšetření perianální CN chirurgem, dop. konzervativní terapie 8/2008 - perianální absces. Autor e-knihy: Václav Janík; Jaromír Kabát; Pavel Pafko, Téma/žánr: náhlé příhody břišní - chirurgické operace - břišní chirurgie, Počet stran: 135. 21. Laparoskopická pravostranná hemikolektomie - D3 lymfadenectomie, výsledky (8+2 min) Moravík J. (Děčín) 22. Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii (8+2 min) Tesař M., Ihnát P. (Ostrava) 23. Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii (8+2 min) Roman J., Vávra P. (Ostrava Kazuistika: 60 letý muž NO: Pacient s dg maligní karcinoid oblasti terminálního ilea. Stav po resekci před 3 měsíci s pozitivním okrajem, poté reoperace - pravostranná hemikolektomie. Pozitivní histologie - neuroendokrinní tumor s metastázami do tří lymfatických uzlin

Pravostranná hemikolektomie

 1. Provedena pravostranná hemikolektomie. Následovaly 4 cykly adjuvantní chemoterapie a dispenzarizace nemocné. V únoru 2002 na základě elevace nádorových markerů (karcinoembryonálního antigenu) bylo ultrasonograficky zjištěno metastatické ložisko v centrální partii jater. Pro ozřejmění anatomických poměrů, především.
 2. 15,30 - 16,30 Colorectal - video sekce (LAP TME, LAP D2 pravostranná hemikolektomie) 16,30 - 17,00 Přestávka 17,00 - 18,00 Colorectal II video sekce (LAP levostraná hemikolektomie, subtotální kolektomie) 17. 4. 2015 09,30 - 11,30 Proctology I - přednáškový blok (edukační
 3. Ve dnech 22. a 23. února 2018 se konaly Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. Akce se uskutečnila v Kongresovém centru Erbia, budova City Tower (27. patro), Praha 4. Hlavním tématem bylo téma Divertikulární choroba. I J+A zdravotnické potřeby, které byli partnerem sympozia, se této akce zúčastnily. Obchodní zástupkyně zde prezentovala stomické pomůcky.
 4. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jiří Martinek Divertikulární choroba na počátku nového tisíciletí Diverticular disease in the beginning of th
 5. Pravostranná hemikolektomie přichází v úvahu pouze u nádorů pravé části tračníku. U nádorů uložených na transverzu nebo sigmoideu, se snažíme odstranit nádor a vyústit střevní kličku navenek antepozicí s následnou resekcí a dvouhlavňovou kolostomií
 6. fátové nefropatie byla provedena pravostranná hemikolektomie pro adenokarcinom tlustého střeva a i v perioperačním období se koncen-trace kreatininu pohybovala kolem 400 umol/l. Za dalších šest měsíců však hodnoty kreatininu vlivem dehydratace progredovaly a pacient byl zařazen do pravidelného dialyzačního pro-gramu. Diskuz
 7. bývá prováděna ileocekální resekce, popřípadě pravostranná či levostranná hemikolektomie. Velmi oblíbené jsou v posledním deset iletí strikturo-plastiky, výkon je především šetrný k zachování délky tenkého střeva. Operační výkony v oblasti perianální vyžadují pro svou náročnost speciáln

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnóz

popřípadě pravostranná hemikolektomie. Velmi oblíbené jsou v posledním desetiletí strikturo-plastiky, výkon šetrný k zachování délky tenkého střeva. Operační výkony v oblasti perianální vy-žadují pro svou náročnost speciální operační tak-tiku, jejíž popis není předmětem tohoto sdělení Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu. / Right hemicolectomy - from laparoscopic facilitated technique to robotic intracorporeal anastomosis Léčba: u pravého tračníku pravostranná hemikolektomie , u levého - levostranná hemikolektomie , transversum a sigmoideum - resekce , rektum - abdominoperineální amputace rekta (Miles), nízké resekce (staplery), excize, paliativní operace - resekce, spojkové operace, kolostomie, místní excise, kryalizace, elektrokoagulace, lase Tomuto výkonu se říká hemikolektomie, a ta může být buď pravostranná (pokud je nádor v pravé črásti střeva, kdy se odebírá apendix, příčný i vzestupný tračník), nebo levostranná (nádor se nachází v levé části střeva a odstraňuje se příčný a sestupný tračník spolu s esovitou kličkou) 17. decembra 2018 Opuch chodidiel Dobry den, bez ortopedickeho vysetrenia Vam nemozno poradit.Moze ist o zapalove ochorenie sliach, drobnych klbov a pod Karcinom anu je souhrnný název používaný pro nádory análního okraje a nádory análního kanálu, rozhodující je anatomický vztah k linea dentata, karcinomy análního okraje jsou lokalizovány aborálně od linea dentata a.

Kompletní mezokolická excize u pravostranné hemikolektomie

V opačném případě je doporučena ileocekální resekce nebo lépe pravostranná hemikolektomie. Velmi často se neuroendokrinní nádory vyskytují rovněž v oblasti ileocekální, ale i kdekoliv jinde v tlustém a tenkém střevě i v žaludku U 198 nemocných byla provedena prostá apendektomie, pravostranná hemikolektomie u 280 a žádná resekce u 23... Podíváme-li se do tabulek, jež nám ve své zprávě předává Pražský. • Pacientka 1980, ve 20 letech dg. ca céka, pravostranná hemikolektomie, bez polyposy, bez pigmentace rtů • RA: bez onkol. onemocnění u rodičů • Testování 2002 -HNPCC negativní (MLH1, MSH2) • Další onemocnění: 2014 operována pro polyposu GI, snesení 6 velkých polyp

Tumor tlustého střeva (resekce střeva, stomie) :: N E B E S

pravostranná hemikolektomie následovaná che-moterapí i (Leukovorni + 5-fluorouracli). Hsitologicky se jednalo o tubulární středně diferencovaný ade - nokarcinom - pT3N0M0. Pacient je nadále dispen - zarizován, má pravidelné kolonoskopické kontroly. Od roku 2000 prodělal několik kolonoskopickýc NPB - provedena pravostranná hemikolektomie pro gangrenu vzestupného tračníku CTAG - uzávěr odstupu AMS a truncus coeliacus. Vyšetření. Proto byla indikována další operace, při které byla provedena pravostranná hemikolektomie. V krátké době došlo k relapsu onemocnění na tlustém střevě a neo-terminálním ileu. Proto byla opět indikována k chirurgické léčbě, a byla provedena levostranná hemikolektomie a kolo-koloanastomóza end to end Na programu letošních virtuálních Brněnských onkologických dnů bylo i vzdělávací sympozium podpořené společností Servier věnované problematice léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) a metastatického karcinomu žaludku (mGC) s názvem Efektivní management léčby pacientů ve 3. linii mCRC a mGC - jak vypadá realita

PDF | On Jan 1, 2008, Falt P and others published Pitfalls of diagnostics and treatment of neutropenic enterocolitis. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 2 cm pravostranná hemikolektomie. Karcinoid céka má podobný charakter jako karcinoid ilea. U karcinoidu rekta menším než 1 cm postačuje lokální excize, je-li větší než 2 cm, je zapotřebí resekce (12). Zřídka je indikována paliativní zevní radioterapie v dávce 45-50 Gy vzhledem k malé radiosenzitivitě karcinoidů. U. - pravostranná hemikolektomie - resekce střeva zásobeného z povodí a. ileocolica, a.colica dx. - tedy - terminální ileum, cékum, colon ascendens, a pravá třetina ascendens - obnovení kontinuity ileotransverzoanastomózou - levostranná hemikolektomie - resekce povodí a. colica sin. a aa. sigmoidea

pravostranná hemikolektomie -odstranění nádoru na slepém střevě, vzestupném tračníku, na pravé straně příčného tračníku -obnovení pasáže anastomózou resekce transverza -odstranění nádoru na příčném tračníku -obnovení pasáže anastomózo Elektivní pravostranná hemikolektomie u 93letého pacienta se symptomatickým kolorektálním karcinomem. / Elective right hemicolectomy in a 93-year-old patient with symptomatic colorectal carcinoma Žena, nar. 1959 OA: arter. hypertenze, astma, kouří, opakovaně antrální gastritida a vředy CN dg. 5/2011 - pravostranná hemikolektomie, stenozující, perforující postižení IC oblasti a ascendens 11/2011 - ileus, adheziolýza Th: 5-ASA * Považujete pooperační terapii mesalazinem u této pacientky za správnou pravostranná hemikolektomie ischemického střeva + CHCE + nekrektomie + zavedena výživová jejunostomie - nově rozvoj pravostranné . hemiparesy - dle CT CNS . hemorhagie. vlevo parietálně s postupnou regresí nálezu při konzervativní terapii - opakovaně . melena - gastroskopicky jen drobné žaludeční eros Laparoskopická pravostranná hemikolektomie. 8 9 28. 4. 2011 PROGRAM VÝUKOVÉ CENTRUM LF UK a FN, velká posluchárna 14.05 - 15.00 VARIA, ZAJÍMAVÉ VIDEOKLIPY Z PRAXE Předsednictví: Penka I, Malý T, Martínek L. 1. Šimek J. Pyoderma gangrenosum - kazuistika. (Hradec Králové) 5

MujPacient.cz - Špatně diferencovaný tubulární adenokarcino

 1. Opakované revize břicha, laváže, dreny pravostranná hemikolektomie. Parciální resekce radixu s tumorem, kličkami a jejunodescendentoanastomozou - přípravná fáze před zařazením na WL. MULTIVISCERÁLNÍ Tx 27. 10 .2015. Multiviscerálnítx žaludek, pankreas, duodenum, tenké střevo, játra
 2. ářů je ukázat na příkladech z klinické medicíny proč je třeba se učit anatomii . Zaměření: se
 3. Contextual translation of pravostranná from Czech into Dutch. Examples translated by humans: hartfalen rechts, rechter liesbreuk, oöforectomie rechts
 4. Contextual translation of pravostranná from Czech into Portuguese. Examples translated by humans: hemiplegia direita, hemiparesia direita

Jak předejít rakovině tlustého střeva. Jak předejít rakovině? Jaké jsou obecné tipy na prevenci rakoviny? Zdravá tělesná hmotnost snižuje riziko mnoha druhů rakoviny — prsou, prostaty, plic, tlustého střeva a ledvin Pravostranná hemikolektomie s CME-D3 lymfadenektomií laparoskopicky, 13:30 - 13:40 Moravík J., Rejholec J. (Děčín) Kvalita TME - nezávislý prognostický faktor chirurgické léčby karcinomu rekta, je přínosem technika TaTME? , 13:40 - 13:50 Procházka V., Kala Z., Grolich T., Ostřížková L. (Brno

Byla provedena toaleta dutiny břišní a pravostranná hemikolektomie a resekce distálního ilea ( cm) se založením terminální ileostomie a zaslepením tlustého střeva. Makroskopický a. - kontaktováno TC IKEM: - ARO Rakovník -D.B. * 1961, suicidium oběšením(14.10.2014), cca 10min KPR, UPV, rozvoj maligního edému mozku, 23.10. klinické. Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza Lubomír Martínek , R Bergamaschi, Jan Dostalík , Pavel Zonča , Petr Vávra , Petra Guňková další autoř

 • Zlaté pecky do uší.
 • Řasenka clinique lash power.
 • Výroba papírového draka.
 • Rasa wakame recept.
 • Stafordšírský bulteriér zlaty.
 • Airsoft set.
 • How to train your dragon white fury.
 • Allopurinol.
 • Zlomená česká v koleni.
 • Jak vyměřit dlažbu.
 • Iui.
 • Von der leyen wiki de.
 • Eldorado film disney.
 • Bosshoss tour 2017.
 • Frýdek fotbalista.
 • Nike sb nyjah free.
 • Twitter logo.
 • Otevření tranzistoru.
 • Pásový opar homeopatika.
 • Tom svátek.
 • Mototechna dobruška.
 • V jakych potravinach nejsou sacharidy.
 • Debby ryan riptide.
 • Candida ve střevech.
 • Transkripce význam.
 • Playboy časopis cena.
 • Psí poslání online cz dabing.
 • Venkovní rolovací žaluzie.
 • 3 tydny po augmentaci.
 • Velkoformátový tisk hradec králové.
 • Santa barbara fire.
 • Maroko cestopis 2018.
 • Hnis v pupíku.
 • Městská sportovní hala.
 • Rytmus na kytaru.
 • Neurofibrom.
 • Nadávky v maďarštině.
 • Ložisko ur.
 • Otoky nohou po operaci srdce.
 • Obrázky na transfer.
 • Um při alergii na kravské mléko.