Home

Stabilní katastr císařské otisky

ÚAZK - přehledk

Jak zjistit, kde stál dům vašich předků I Hledání předků I

Stabilní katastr vznikal na podrobném měřítku 1:2 880 (centra měst také 1:1 440 a 1:720) v letech 1826 až 1843.Velmi přesné mapy, stále upravované do podoby Pozemkového katastru, se v části území České republiky používají dodnes (rok 2014) Vývoj katastrálních území je sledován přibližně od roku 1850, kdy bylo dokončeno mapování pro stabilní katastr na celém území naší dnešní republiky. 1936 1952 1977 Rosička u Deštné Rosnice u Staré Role Rosnice u Všestar Rosovice Jarošov nad Nežárkou Jarošov u Litomyšle Jarošov u Uherského Hradiště Jarotice Jaro Historické mapy jsou důležitou součástí genealogické práce, obzvláště ty zobrazující detaily obcí. Díky nim si můžete udělat představu o velikosti sídla vašich předků, přečíst pomístní názvy, ke kterým se odkazují zápis v gruntovních knihách a mnohé další informace Stabilní katastr využívá dvě číselné řady, které od sebe rozlišuje barevně. Červená čísla v císařských otiscích neodpovídají červenému označení v indikační skice, to samé platí i pro černé číslování

Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843

cuzk.c

Stabilní katastr. Vstup do aplikace Vstup do aplikace Stabilní katastr císařské povinné otisky Stabilního katastru (1824-1871), 11.732 map, 1:2880 2) indikační skici Stabilního katastru (1824-1843), 13.896 map, 1.288 Kde najít císařské otisky / stabilní katastr. Císařské otisky / Stabilní katastr jsou jedinou historickou barevnou katastrální mapou. V Čechách proběhlo mapování v letech 1826 - 1830 a na Moravě v letech 1837 - 1843 Stabilní katastr Nerovnoměrnost ve zdanění dominikálu a rustikálu a stoupající požadavky státu si již dávno žádala reformu. 2.8. 1806 byly zahájeny přípravné práce na novém katastru. 21.8. 1810 přešlo vypracování nového systému pro pozemkovou daň z působnosti Dvorské kanceláře do působnosti právě vzniklé.

2. Povinné císařské otisky 2.1. Stabilní katastr Základ stabilnímu katastru byl dán patentem císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817. Mapové dílo vznikalo podle bavorského vzoru vedení katastrální evidence. Zobrazovací soustava byla vybrána transverzální válcová Cassini-Soldnerova využívající Zachův elipsoi Katastr (z latinského caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky) obecně označuje přehledný soustavný popis zvláštních vlastností, osob, věcí nebo práv, zejména pak soupis pozemků nebo výtěžků z obchodů a živností pořizovaný k daňovým účelům.. Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před rokem.

MZA Brno - D9 Indikační skic

Císařské otisky v 21. století, dědictví, které nelze přehlédnout! například Josefovský katastr a Mariánsko-tereziánský katastr. Co se týká mapování, byly pro účely těchto katastrů mapovány pouze pozemky přinášející pozemky se nebudou měnit, proto se mapovaný katastr nazýval stabilní. Existovalo. Císařské otisky. Výsledkem katastrálního měření vznikly Originální mapy stabilního katastru ze kterých byl vyčleněn povinný výtisk určený k archivaci tzv. Císařský otisk. MATOUŠOVÁ, D. Stabilní katastr - indikační skici. Inventář. Brno, 1970 Müllerova mapa Čech z roku 1720 I. vojenské mapování - josefské - 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 II. vojenské mapování - Františkovo - 1836-1852, měřítko 1: 28 80

Šemíkovi: Stabilní katastr v Ovesné Lhotě

ČÚZK: Geoportá

 1. Povinné císařské otisky stabilního katastru Zdroj dat: Český úřad zeměměřický a katastráln.
 2. 1) Existuje stabilní katastr. 2) V rámci něho se v terénu kreslily indikační skici. 3) Z indikačních skic se pořídily kopie, tzv. Císařské otisky. Takže ať mluvím o jakémkoliv z těchto bodů, je to defacto to stejné. Indikační skici jsou ale méně přehledné, jsou tam různě dopisované a přepisované údaje
 3. STABILNÍ KATASTR. 2. 8. 1806 zahájeny přípravné práce na novém K - stabilní K. v platnosti na Moravě 1851, v Čechách 1860. Operáty st. k.: 1) indikační skici: - byly zhotoveny tzv. císařské otisky a kolorované tisky pro polní měření ke zjišťování (indikování) změ
 4. Tento katastr je nazýván Tereziánsko -josefský-Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860 - Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly-Dále následoval Stabilní katastr a jeho:-Originální mapy ÚAZK Praha - Indikační . skici NA Praha, MZA Brno, - Císařské . otisky.
 5. Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císařství.Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně.Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván stabilní

Předci v době mapování pro stabilní katastr - 1. část, Uhřice a Dambořice (s postupem objednávky map) Mám rád staré mapy. Ukazují vývoj našeho poznání z dob, kdy neexistovaly technické a technologické vymoženosti, GPS, satelity a další pomůcky, bez nichž si moderní svět neumíme představit Posledním dvoučlánkem ze série o předcích, kteří žili v době, kdy na Moravě a ve Slezsku probíhalo mapování pro stabilní katastr (a daňové účely), se vrátím domů, do Polanky, rodiště mých mužských předků s příjmením Friedel.A také do blízkého okolí, které je dnes součásti statutárního města Ostrava (viz. mapa) Stabilní katastr 1840. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Stabilní katastr 1840. Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880. Soubor tvoří 11 732 katastrálních map (Čechy 8444, Morava a Slezsko 3288) na 46 732 mapových listech (Čechy 31 209, Morava a Slezsko 15 523) různých rozměrů. Základní rozměr je 60x71,5 cm

Stabilní katastr •Císař František I. •Císařské otisky -adjustované a kolorované otisky originálních map -zasílané vídeňské dvorní kanceláři -vykazují stav vdobě zaměření obce . Originální mapy •Zpracovávány vrozsahu úplných sekčních list Stabilní katastr byl prvním podrobným zmapováním sídel a krajiny. Kromě mapových částí, které jsou dnes dostupné jako tzv. císařské otisky a ještě zajímavější indikační skici, je součástí písemný aparát, ze kterého lze kromě jiného zjistit, kteří hospodáři žili v jednotlivých domech Subject: Stabilní katastr a) měřický operát, tj. výsledek geometrického zaměření a zobrazení na mapách veškerých pozemků hospodářsky obdělávaných i jiných. Mapovací práce trvaly v Čechách 12 let (1826-1830, 1837-1843)

Stabilní katastr z let 1824-1843 : Níže jsou uvedené odkazy na archivní mapy z 1. poloviny 19. století. Tyto mapy jsou k nalezení na webových stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru (ÚAZK). Kirchen Strzimelitz = Kostelní Střimelice Indikační skici (Národní archiv) Jedná se o mapu s popisky 1817: Stabilní katastr Dále už následoval Stabilníkatastr a jeho: - Originální mapy ÚAZK Praha 1842 - 1843, 1869 - 1880 - Indikační skici NA Praha, MZA Brno, 1824 - 1843 - Císařské otisky ÚAZK Praha 1842 - 1843 - Pracovní otisky (originálních map) ÚAZK, SOA, SOkA, 1842 - 1927-1817 -založení císařským patentem-1824 -měřická instrukc Stabilní katastr. Císařským patentem z 1.6.1811 č. 946 Sb.z.s. vyhlášen Všeobecný zákoník občanský - obsahoval mimo jiné zásady, které měly bezprostřední vliv na další funkci katastru, tj. stavba je součástí pozemku (tj. zásada římského práva superficies solo cedit); k převodu vlastnictví nemovitých věcí je.

Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování Sbírka map a plánů do roku 185 Stabilní katastr se díky své vypovídací hodnotě stal předmětem řady odborných prací.14 Indikační skici Indikační skici jsou doplněnými pracovními kopiemi mapového originálu v měřítku 1 : 2 880, intravilány měst a některých vesnic z mapování v 20. letech 19. století jsou v podrobnějším měřítku 1 : 1 440 My Roots: Předci v době mapování pro stabilní katastr - 3. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Výškovice - původně Wischkowitz - 1833. Znáte-li (z matriky) číslo domu a jména, lze prostřednictvím starých a současných map určit kde jsou místa, která zažila minulost předků

Stabilní katastr Drobné památk

 1. Stabilní katastr 1840 obec Rymaně Mimo originální mapy katastrální byly zhotoveny též kolorované tzv. císařské povinné otisky a pro případné změny kolorované tisky, upravené pro polní měření ke zjištování (indikování) změn, které se proto nazývají indikační skici..
 2. V první polovině devatenáctého století byl zrealizován takzvaný stabilní katastr, oficiálně se soubor map nazývá Císařské otisky stabilního katastru a je přístupný na adrese českého úřadu zeměměřičsko-katastrálního. Více by se dalo získat v okresním archivu, ke kterému Vaše usedlost náleží
 3. In addition to the Indication Sketches, the original maps, known as the Imperial imprints (Císařské otisky), were also preserved. They reflect the status at the time when the mapping was done. It is important to know that these maps don't record house numbers, but only plot numbers, marked in black
 4. Stabilní katastr. Právní základy pro vznik stabilního katastru byly položeny nejvyšším patentem císaře Františka I. z prosince 1817. Mělo se jednat o trvalý registr sloužící ke stanovování pozemkové daně a k tomuto účelu byl vysloven požadavek přesného měřického podkladu. Císařské povinné otisky, jejichž.
 5. Rustikální katastr (1. a 2. berní rula) první jednotná evidence pozemků (pouze poddanské pozemky). Stabilní katastr (1817) Císařské povinné otisky jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu. Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné.
 6. Po ukončení zdlouhavých oceňovacích prací mohl vstoupit stabilní katastr v platnost. 4.1.1 Indikační skici Z katastrálních map vzniklých při vyměřování byly zhotoveny tzv. císařské otisky a dále kolorované tisky pro polní měření ke zjišťování (indikování) změn - tzv. indikační skici..
 7. Stabilní katastr 1841. Staré mapování Čech. Seznam českých archivů. Nejstarší soupisy půdy. Berní rula. Zemské desky. Pražské policejní přihlášky 1850 - 1914. Stát. oblast. archiv Praha. Databáze EZO. Archivní pomůcky MV. Seznamy

stabilní katastr . Počátky pozemkových evidencí v Království českém přímo souvisí se zaváděním pozemkových daní. Již v roce 1022 byla knížetem českým Oldřichem vybírána daň z lánu. Za doby panování krále českého Václava I. byly v roce 1250 vyměřovány daně podle soupisů půdy sestavovaných na základě. vyhlášen kompromisní katastr nazývaný tereziánsko-josefský. Tento stav trval do roku 1860, kdy byl vyhlášen stabilní katastr. yl založený na výsledcích skutečného, i když velmi hrubého, měření, a nikoliv pouze na základě daňových přiznání, současně byl prvním pozemkovým katastrem, základní jednotko Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky map stabilního katastru, Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948), mapy odvozené z třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, první vydání Státní mapy 1: 5 000 odvozené, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů. Stabilní katastr Stabilní katastr se stal v Čechách základem pro vyměření daní roku 1860, ale práce na něm započaly již roku 1817. Tyto mapy se nazývají povinné císařské otisky. Originální mapy se v měřítku liší, otisky jsou všechny v měřítku 1:2880, ale při podrobnějším měření, hlavně u měst, se.

Stabilní katastr - skici, císařské otisky, katastr, 4591-1 Mělník - mapováno 1841 Speciálky na mapovém portálu Výzkumného ústavu geodetického Indikační skici s císařskými povinnými otisky Stabilní katastr (mapováno 1824-1836 Morava/1826-1843 Čechy): Jednotlivé mapové listy, pro využití v GIS nutno georeferencovat, prohlížení a objednání je možné na webu Archivní mapy Ústředního archivu zeměměřictví a katastru [22]. Použity jsou Císařské otisky stabilního katastru, ortofotomapa z 50. let 20. STABILNÍ KATASTR- indikační skici Národního archivu. D císařské otisky map z roku 1842. Mapa znázorňuje stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842 a umožňuje odkazy na náhledy originálních listů archiválií. Byly zhotoveny tzv. císařské otisky a dále kolorované tisky pro polní měření ke zjišťování změn - tzv. stabilní katastr A=6. 3. Berní rula - revizitace berní ruly - první tereziánský katastr -druhý tereziánský katastr - stabilní katastr -josefsko-tereziánský katastr A=5

stabilní katastr císařské otisky vidím. Pelhřimov, město v okrese Pelhřimov - Města a obce | Kurzy.cz; Pelhřimov, základní informace o městě Pelhřimov, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa města a katastrální mapa, statistiky Mapy, které budete při zjišťování indicií potřebovat najdete v části nazvané Stabilní katastr. Konkrétně jde o Císařské otisky a Indikační skici z roku 1825. Některé odpovědi najdete pouze v CO a ostatní jen v IS. Prvních osm otázek se týká města Ivančice a okolí, poslední dvě jsou obecné Nová Hospoda (německy Neuschänke či Neuschanke a Neuschänka) je zaniklá osada či skupina chalup na pomezí okresů Mladá Boleslav (dříve bývalý okres Mnichovo Hradiště) a Česká Lípa, v jižní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla.Ležela asi 6 km na jihozápad od Kuřívod a asi 6 km na severozápad od Bělé pod Bezdězem

Stabilní katastr | K r č í n

Císařské povinné otisky stabilního katastru, 1840. 1:2 880, Braunau. Český úřad zeměměřický a katastrální - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha, fond B2: Stabilní katastr, jeho obnova a údržba (1824-1957). Obec Heřmánkovice na císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1840 Stabilní katastr Zahájení prací na Stabilním katastru 1807, mapování 1826-1843,vyhlášen v Čechách 1860, na Moravě 1851. Opět rychle zastarává, reambulace 1869.Stále ještě je problémem účinný právní nástroj obnovy Bibliografická citace Dějiny Bukovce od 18. do poloviny 19. století [rukopis] : diplomová práce / Bc. et Bc. Martin Pola ; vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, Dr Stabilní katastr V mapovaných územích byly v příslušném souřadnicovém systému vedeny rovnoběžky ve vzdálenostech po 1 rakouské míli (4000 vídeňských sáhů, 7585,936 m) s osami Y a X. Vznikla tak síť čtverečních mílí neboli síť fundamentálních (triangulačníchlistů),knytruovanýchv měřítku1:28 800, resp. 1:14 400 Katastry. Slovo katastr je odvozeno od latinského výrazu kapitastrum, což byl ve starověku soupis daní z hlav (caput), to jest z osob. Dnes se význam slova katastr ustálil tak, že znamená soupis a zakreslení pozemkového majetku původně za účelem vyměření daně

Stabilní katastr - indikační skici a císařské otisky (mapováno 1838) Výkaz ploch 1845 vs. 1948 Státní mapa odvozená, 1. vydání v měřítku 1:5000 (od 1950) - KUTH23 a KUTH24 Mapy evidence nemovitostí Čech v měřítku 1:2880 (1960-1990) - VS-XII-18-1 Toposekce 3. vojenského mapování v měřítku 1:25 000 (1872-1953. Mukařov císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1841 - 1:2880 Mukařov mapa kultur stabilního katastru 1834-44 - 1:36000 Zveřejněno: 06.09.201 Boreček je malá dedina, časť mesta Ralsko v okrese Česká Lípa.Nachádza sa asi 5,5 km na severozápad od Kuřívody a zhruba 2,5 km južne od Mimone, v bývalom vojenskom priestore.Má dve od seba asi 1 km vzdialené časti. Západne od obce prechádza cesta II/270 z Mimone do Hradčian.Každá z častí dediny tu má svoju autobusovú zastávku Stabilní katastr se stal v Čechách základem pro vyměření daní roku 1860, ale práce na něm započaly již roku 1817. V Čechách se měření odbývalo mezi lety 1826-1843. Součástí stabilního katastru je katastrální operát, císařské otisky a indikační skici.

Historické mapy - Gene

Císařské otisky Stabilní katastr. Stabilní katastr; Stabilní katastr Vznik stabilního katastru byl spojen s rostoucí potřebou habsburského státního aparátu zvýšit příjmy plynoucí z daní, což předpokládalo podchytit všechny potenciální plátce, stanovit rozsah jejich majetku a určit výši daně Císařské povinné otisky stabilního katastru - Čechy. informace o produktu; detailní metadata; stav skenování. Stabilní katastr a jeho integrace do prost krajiny nejvhodnější tzv. povinné císařské otisky, což jsou kopie originálních map pořizovaných přímo v terénu, které zachycují stav krajiny v době mapování, tj. 1826-1843 (Čechy) a 1824-1836 (Morava a Slezsko) Stabilní katastr byl zakládán v rámci rakouské monarchie téměř půl století. Daň začala být podle jeho výsledků předepisována od roku 1860. Zejména prudký rozvoj průmyslu a dopravy v této době ale způsobil značný a hlavně stále rostoucí nesoulad mezi katastrálními mapami a skutečností

katastru-Tento katastr je nazýván Tereziánsko -josefský-Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860 - Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly-Dále následoval Stabilní katastr a jeho:-Originální mapy ÚAZK Praha - Indikační . skici NA Praha, MZA Brno, - Císařsk Ústřední archiv zeměměřictví a katastru — obsahuje mj. stabilní katastr (indikační skici, císařské povinné otisky), vysoké rozlišení; Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci — přes 500 mapových listů ze 17. až 19. století, vysoké rozlišen - Stabilní katastr (1824 -1843) -1 : 28 800 (centra měst 1 : 1440 a 1 : 720 (iniciován potřebou správy výběru daní) • zahájeno patentem císaře Františka I. z r. 1817 • mapový, písemný operát a vceňovací operát Semotanová E. (2001): Mapy Čech, Moravy a Slezka v zrcadle stolet Císařské povinné otisky stabilního katastru, 1840. 1:2 880, Braunau. Český úřad zeměměřický a katastrální - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha, fond B2: Stabilní katastr, jeho obnova a údržba (1824-1957). Obec Heřmánkovice na císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1840 Stabilní katastr a jeho duplikát obsahují řadu podrobných údajů o jednotlivých usedlostech. Důležitý je také oceňovací katastrální elaborát, který formou dotazníku mapuje hospodářské podmínky každé katastrální obce. Zásadním pramenem jsou také mapy stabilního katastru - indikační skizze a císařské otisky. Map

Stabilní katastr K r č í

mapy patří povinné císařské otisky map stabilního katastru z roku 1843, Státní mapa odvozená 1:5 000 z 50. a 70. let 20. století a současná katastrální mapa. Z povinných císařských otisků byla vytvořena bezešvá mapa v souřadnicovém systému JTSK. Dál stabilní katastr 1841 císařské otisky map stabilního katastru Čech 1824-1843 toposekce 3. vojenského mapování 1872-1953 topografické mapy v systému s 1952 kostel Sv. Anny kolem roku 1910 kostel Sv. Anny rok 2012 vesnický zámeček rok 1945 vesnický zámeček rok 2005 7 8 historie vesnice Pali Stabilní katastr (obr. 3) Z map Císařských otisků Stabilního katastru (rok 1838) je patrná organizace Císařské povinné otisky map Stabilního katastru. Katastrální území Roztěž (6589-1 Č), Tuchotice (8103-1 Č), Mezholezy (4661-1 Č), Suchdol (7548 ČUZK, Archivní mapy, Staré mapy, Historické mapy, Zeměměřický úřad, císařské otisky, stabilní katastr, Mapový server. Stabilní katastr indikační skici a císařské otisky. Čechy - 2282-2: Hradčany - původně Kummer - mapováno 1843, stav: úplné. • Digitalizace (vektorizace) • Skenování Kartografické podklady - historické první mapa Čech 1518 - Mikuláš Klaudyán 1 : 637 000 (dochován jeden otisk v Litoměřicích) • Civilní mapování - Müllerova mapa (1708 - 1720) - 1 : 132 000 - Stabilní katastr (1824 - 1843) - 1 : 28 800 (centra měst 1 : 1440 a 1 : 720.

Stabilní katastr - geola

Kapitola Stabilní katastr a jeho předchůdci zdařile sumarizuje rozdíly mezi jednotlivými čtyřmi českými katastry. Následné kapitoly o indikačních skicách, měřítku a legendě se zabývají nejspecifičtějšími rysy této řady katastrálních map. které doplňují historické poznání — císařské otisky. Najede tam rozcestník, a když si vyberu třeba otisky - stabilní katastr, tak mapa republiky. Můžu klasicky, přiblížit, vzdálit, posunout, se dostanu tam, kde jsem si to vymyslel v tý frontě v supermárketu. Archivní mapy jsou nyní součástí Ústředního archivu zeměměřičského katastru Stabilní katastr - povinné císařské otisky - 1824-1830 - 7 - II. vojenské mapování (Františkovo) - 1836-1852 III. vojenské mapování (františko-josefské) 1876-1878 - 8 - Letecké snímkování 1953 Letecké snímkování 2010 - 9 - 1.2. Poloha a rozloh Abstrakt Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období

database we can count maps of Stabilní katastr, III. military mapping, aerial snapshots from 1936, Map of the Czechoslovakia from 1937, Map of State in scale 1 : 5 000 as well as orthophotos taken in year 1953 and later on. The theoretical part of the thesis includes introducing the area of interest, hictorica Obec Velečín, vývoj zástavby, císařské povinné otisky, originální mapa stabilního katastru, katastrální mapa evidenční, mapa pozemkového katastru, katastrální mapa, vektorová mapa, georeferencování, 1.4 Stabilní katastr. 2.2.1 Císařské otisky stabilního katastru V roce 1817 vydal císař František I. patent o pozemkové dani a vyměření půdy. Stalo se tak, protože dosavadní stav evidence pozemků nevyhovoval státním potřebám a nedaly se z něj spravedlivě odvozovat daně. Podle nového patentu se pozemková da Téměř nikdo neví, ani na katastrech, že se jedná o mapy, které vznikaly kolem roku 1840. Jmenovalo se to stabilní katastr. Možná to znáte pod pojmem císařské otisky. To jsou ty krásně barevné obrázky. O 40 let později stabilní katastr prošel revizí - vesměs ale jen vlastnických vztahů. No a pak ta slavná digitalizace krcin.eu@gmail.com. Používáme WordPress (v češtině)

Stabilní katastr - Czech Wikipedi

Stabilní katastr řadíme mezi mapová díla velkého měřítka. Pro toto mapové dílo bylo císařské otisky nedochovaly, pouze tzv. originály se zákresy pozdějších změn. Jedná se o 4 celé katastrální mapy a 2 dodatky (k mapám 1 a 4). Uvedeným roke Pokud jste již probádali gruntovní a pozemkové knihy (viz naše předchozí články zde a zde), je dalším logickým krokem spojit si vyhledané informace s vizuální podobou gruntu. Ideálním nástrojem, jak to provést, je stabilní katastr - respektive indikační skici a císařské otisky. Co Martin Habáň. Březina 262 679 05 Křtiny +420 773 966 055. haban.martin@seznam.c

Po Hranici Naučná stezka VI

On-line přístup s možností prohlížení v maximálním rozlišení pak na níže uvedeném odkazu. Zaškrtnout na pravé roletce Stabilní katastr spojený, kliknout na mapě na Kornatice a z nabídky archivních map vybrat Císařské povinné otisky, list O1 - 04. Z nabídky jsou pak on-line přístupné i další archivní mapy Title: Zaniklá středověká vesnice Roudnička - Mořina pod Plešivcem (okr. Příbram) Variant title: The defunct mediaeval village of Roudnička - Mořina location, below Plešivec (Příbram district Josefský ani Stabilní katastr nebyl dosud tiskem vydán. Nahlédnout tedy můžete pouze do originálních dokumentů v Národním archivu. Tzv. Císařské otisky ke Stabilnímu katastru jsou zpřístupněny na stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru Fond Stabilní katastr · písemný operát a indikační skici . Český úřad zeměměřický a katastrální - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru: · císařské otisky stabilního katastr Císařské povinné otisky stabilního katastru z let 1824-1836; Samozřejmě je možné všechny tyto podklady ihned porovnávat se současným stavem, a to i s využitím funkcí pro vyhledání domů a parcel. Tady je ale nutné upozornit na vyjímečný charakter archivních leteckých měřických snímků z let 1937 a 1961

Audio - 1968 (ÚSTR) web Archivní mapy (císařské otisky stabilního katastru) web Berní rula (puze ukázka z knihy) web Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. 805-1197 web Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae web Codex diplomaticus Saxoniae regiae web Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech web Digitální verze knihopisu web C. Faulmann: Das Buch der Schrift. archivní mapy - stabilní katastr Čech (1824 - 1843), císařské otisky stabilního katastru, III. vojenské mapování, státní mapy 1954 a 1968, podrobné topografickémapy 1951-1971 virtuální mapová sbírka - II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, Vilímkovy mapy okresních hejtmanství (1903), mapa Zemí koruny. stabilní katastr císařské otisky vidím: Nova TN cz Novaplus: kolace s tvarohem jahodou a drobenkou: Zapečené těstoviny s rajčaty a cuketou: Stavba kamenných venkovních krbů: kočičí Spolek Jasmína Litvínov: Stojan na vánoční stromek Krinner Comf.. Dlouhé měření rychlosti internetu spee.. Náhradní díly kávovar Bosch. Tereziánský katastr byl pokračováním berní ruly. Základem dnešního katastru je až stabilní katastr. Schválen byl v roce 1817 a polní triangulační a následně mapovací práce proběhly v letech 1821 až 1843. Původní mapy stabilního katastru se nazývají císařské otisky. V roce 1871 byly zavedeny pozemkové knihy

Tvůj Rodokmen. 111 likes. Specializujeme se na vypracovávání rodokmenů a dalších genealogických služeb jako například zpracování historie domu či nejrůznějších archivních rešerší na zakázku. Více na.. Horní Krupá je malá dedina, časť mesta Ralsko v okrese Česká Lípa v Libereckom kraji.Nachádza sa asi 5 km na juhovýchod od Kuřívody na samej hranici okresu i kraja. Je tu evidovaných 15 adries. Trvalo tu žije 48 obyvateľov. Horní Krupá (nem.Ober Krupai alebo Ober Gruppei a Hořeni Gruppa) je tiež zaniknutá obec v juhovýchodnej časti bývalého vojenského priestoru Ralsko. Stabilní katastr: Indikační skici a císařské otisky [online]. (2010). Návody k Softwaru ArcGIS. KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. KARTOGRAFIE: elearningový portál o tvorbě map [online].. 3 Podrobné plány Prahy (výběr v chronologickém pořádku od 17. do počátku 20. století) Karlův most se sochami na plánu Prahy z 1. poloviny 18. století Plán Šimona Pololského z Podolí (poč

 • Jak je draho v holandsku.
 • Drevokazna vcela.
 • Prodam vyvysene zahony.
 • World of tanks clutch braking.
 • Široko.
 • Nike velikosti.
 • The mule rotten tomatoes.
 • Zmenšení obrazovky klávesové zkratky.
 • Mydlovy princ text akordy.
 • Co znamena odstavec.
 • Zaměřit se synonymum.
 • Kali daj viac.
 • Carmen habanera text.
 • Pocasi francie radar.
 • William saroyan směr.
 • 13 dpo test.
 • Nemoci opěrné soustavy.
 • Delka odchozich hovoru.
 • Práce na říční nákladní lodi.
 • Keltské pohádky pdf.
 • Odpady ze zdravotnických zařízení.
 • Spojovačky čísel.
 • Kreslená hlava psa.
 • Formátovací pila scm.
 • Bazar oblečení plzeň.
 • Píseň merry christmas.
 • Rose for emily summary.
 • Témata kázání.
 • Injekční stříkačka 60ml.
 • Hojení ran řepík.
 • Jak poznat iphone z oficiální české distribuce.
 • Krevetky ostrava.
 • Letecká brašna.
 • Dave gahan 2019.
 • Cirkus praha.
 • Trezor bazar.
 • Jason voorhees mačeta.
 • Jak se loví kapr.
 • Brněnský orloj kulička 2018.
 • Recenze autobazarů.
 • Sisalová rohožka.