Home

Kolmé promítání

Kolmé promítání není názorné proto, že zobrazované útvary spočívají obyčejně svými podstavnými stěnami právě v rovinách, na něž kolmo promítáme, a hrany a stěny kolmé k těmto podstavám se pak zobrazují jako body a úsečky. Abychom zobrazili hrany opět jako úsečky a obrazce jako obrazce, promítáme je paprsky. tradičně se rozděluje na promítání středové a rovnoběžné; Středové promítání. je dána vlastní rovina π, tzv. průmětna, a vlastní bod S, tzv. střed promítání, který neleží v průmětně π; nechť bod A je bodem rozšířeného prostoru (tj. může být vlastní i nevlastní) různým od středu S promítání; přímka s A =SA, tzv směr promítání kolmý k průmětně (speciální případ rovnoběžného promítání) Věta o pravoúhlém průmětu pravého úhlu a,b jsou kolmé, a rovnoběžná s π , b není kolmá k π ( a,b mohou být i mimoběžné) → průměty a',b' jsou také kolmé Kótované promítání. Základní pojmy . Základem kótovaného promítání je rovnoběžné pravoúhlé promítání na jednu rovinu, kterou nazýváme . průmětna. a značíme π . Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu však není vzájemně jednoznačné, a proto přiřazujeme průmětům bodů tzv. kót

Geometrie-kosouhle promitani - cvut

 1. Vlastnosti kolmého promítání. Kolmé promítání na 2 kolmé průmětny bod, přímka, rovina. Axonometrie definice, bod, přímka, rovina
 2. Vlastnostem, které se při promítání nemění, říkáme invarianty. Definice: Dělící poměr tří různých bodů ležících na přímce je číslo ( ABC ) = = , přito
 3. Pravoúhlé promítání: Pro zobrazování na technickém výkresu se používá promítání na několik průměten, promítáme tedy na 3 - 6 průměte
 4. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - podle Gaspard Monge 1746-1818 - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Zobrazení bodu - zvolíme dvě k sobě kolmé průmětny =>půdorysnu π (vodorovná průmětna) a nárysnu ν (svislá průmětna
 5. Pravoúhlé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny. Půdorys, nárys Zobrazení bodu Zobrazení bodu M1 - půdorys bodu M M2 - nárys bodu M - půdorysna V - nárysna X 1,2 - osa x (průsečnice půdorysny a nárysny) M1M2 - ordinála Zobrazte půdorys a nárys zobrazených těles
 6. Kolmé k průmětnám. Středové - promítací paprsky vycházejí ze společného středu promítání, který leží mimo průmětnu. Obraz předmětu je proto větší. Pravoúhlé promítání Je to nejrozšířenější způsob promítání v technickém kreslení. Předmět se promítá na 3 až 6 navzájem kolmých průměten
 7. 3/160 St řední škola pr ůmyslová a um ělecká, Opava, p řísp ěvková organizace Ing. Vít ězslav Doleží Tato práce slouží pro výuku předm ětu Technického kreslení na St řední škole pr ůmyslové a um ělecké v Opav ě, p řísp ěvkové organizaci

Úvod do promítání - vsb

Pravoúhlé promítání je rovnoběžné promítání, jehož směr svírá s průmětnou pravý úhel (je kolmé).Obrazy získané pravoúhlým promítáním jsou rovinné. V praxi se užívá promítání na několik navzájem kolmých průměten (obvykle na tři) popř. je možné použít i další pomocné průmětny Promítání se řídí pravidly a postupy, aby byl reálný objekt zobrazen co nejvěrněji. Promítání na rovinu můžeme rozdělit na základní druhy ‒ rovnoběžné a perspektivní promítání. hlavní průmětny nárysná průmětna půdorysná průmětna bokorysná průmětna Jsou k sobě kolmé a protínají se v osách x, y, z. Úvod. Tato učebnice se zabývá základy Mongeova promítání ( používá se také název Mongeova projekce ) Jedná se o dvojici pravoúhlých promítání na dvě k sobě kolmé průmětny.Mongeovo promítání je jedna ze základních zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii, a jeho objev jí dal vzniknout jako samostatné vědě Mongeovo promítání - 1 - 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 1.1 Základní pojmy V Mongeově promítání promítáme na dvě navzájem kolmé průmětny. Vodorovná průmětna se nazývá půdorysna a značí se , svislá průmětna se nazývá nárysna a značí se . Průsečnice půdorysny a nárysny se nazývá základnice Na tomto promítání není v zásadě nic těžkého. Nejdříve si musíme určit průmětnu . Útvary v této rovině (nebo rovnoběžné s touto rovinou) se zobrazují ve skutečné velikosti a ve skutečných úhlech. Útvary kolmé na průmětnu se promítají pod úhlem 45° a poloviční délkou

V tomto promítání lze názorné obrazy snadno sestrojit, přitom řešení polohových ani metrických úloh není nijak obtížné. Pravoúhlá axonometrie je kolmé promítání na dvě průmětny, které jsou různoběžné a nejsou navzájem kolmé Pravoúhlé promítání na dvě kolmé průmětny - Mongeovo promítání . Title: Snímek 1 Author: Roman Created Date: 10/20/2013 9:11:28 PM. Než ale přejdeme ke kolmosti přímky a roviny, musíme si říci něco o průmětu pravého úhlu v kótovaném promítání. Na obr. 62 je zobrazen pravý úhel AVB, jehož rameno VA je rovnoběžné s průmětnou a rameno VB není k průmětně kolmé, a jeho pravoúhlý průmět A 1 V 1 B 1 Promítání rozdělujeme podle směru promítacích přímek a středu promítání do tří základních skupin: Rovnoběžné promítání průmětnou nebo jsou na ni kolmé. Za hlavní pohled se snažíme volit vždy ten, který obsahuje nejvíce informac. Kolmé promítání. Přijďte na moje cestovatelské promítání ! Během celovečerní digitální diashow uvidíte z Madeiry mnohem více. Velkoplošnou projekci doplňuji svým vyprávěním i autentickými hudebními ukázkami Honoring Excellence in Journalism and the Arts

5.1.3 Obrazy t ěles ve volném rovnob ěžném promítání I Předpoklady: 050102 Pedagogická poznámka: K obraz ům t ěles ve volném rovnob ěžném promítání je možné přistoupit dv ěma zp ůsoby: • Látku v podstat ě p řesko čit a ukázat student ům, jakým zp ůsobem vypadají narýsované obrazy (jak je to v učebnici) Kosoúhlé promítání na průmětnu ≡ s pravoúhlým promítáním do je vzájemně jednoznačné zobrazení bodů prostoru na uspořádané dvojice bodů (, 1 ). je úhel, který svírají , , měřený od kladné části osy ve směru pohybu hodinových ručiček. Věta: Kosoúhlé promítání je určeno úhlem a kvocientem

U kosoúhlého promítání jsou promítací paprsky S sice rovnoběžné, ale ne kolmé k průmětně. Průmětna je nadále rovnoběžná s některou z hlavních rovin. Kosoúhlé promítání do obecné roviny se nazývá kosoúhlá axonometrie (viz. obrázek 11) Pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny, jak se dále ukáže v mojí práci, je spíše nadstandardní učivo základní školy. V některých učebnicích je uvedené i kótované promítání, tím se ale tato práce nezabývá Promítání vzniká abstrakcí procesu vidění. Dále se budeme věnovat základům Mongeova promítání. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny - půdorysnu a nárysnu. Je to vzájemně jednoznačné zobrazení bodů trojrozměrného prostoru na uspořádané dvojice bodů roviny (tzv První z nich, Mongeova projekce, je kolmé promítání na dvě na sebe kolmé souřadnicové roviny karteziánského souřadnicového systému, které sdružíme do jedné nákresny. Získáváme tedy dva kolmé průměty jednoho objektu - půdorys (pohled shora) a nárys (pohled zepředu) (obr. 2) Druhy promítání STŘEDOVÉ PROMÍTÁNÍ Na rozdíl od rovnoběžného promítání vychází promítací přímky u středového promítání ze společného středu promítání. Tento bod nesmí ležet v průmětně. Dochází ke změně rozměrů průmětů daného objektu. Polohu středu lze jednoznačně určit

Promítání - vsb.c

promítání pravoúhlé (kolmé) - na tři průmětny (na úvodním obrázku - obrazy promítnuté na stěnách pomyslného hranolu). Plochy, na kterých se předmět promítá nazýváme hlavní průmětny a jsou to půdorysná, nárysná, a bokorysná průmětna. Jsou k sobě kolmé a protínají se v osách x, y, z. Zobrazení pohledů. Směr promítání je různoběžný s průmětnou. Útvary v této rovině (nebo rovnoběžné s touto rovinou) se zobrazují ve skutečné velikosti. Přímky kolmé na průmětnu se obvykle zobrazují s odchylkou 45° od vodorovného směru. Postup promítnutí krychle ve volném rovnoběžném promítání (nadhled zprava)

PPT - Konstruktivní geometrie PowerPoint Presentation

Mongeovo promítání - kružnice k Ʇ π, Ʇ ν. Sestrojte kružnici k, ležící v rovině kolmé k oběma průmětnám. k(S=[-1;5;5], r=4) Jedno z mých nejnovějších promítání. O jižní Patagonii! Vlastní fotografie z letošní výpravy v lednu 2020 - můžete se těšit na ledovec Perito Moreno, několikadenní W trek v NP Torres del Paine, ale také polechtáme chuťové pohárky fotkami pečeného jehněčího nebo argentinských steaků!. Spádové přímky roviny Autor: Mgr. Lenka Doušová EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * Tematický okruh Základy pravoúhlého promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Anotace Studenti 3. ročníku, obor Technické lyceum, předmět Deskriptivní geometrie, Pojem spádová přímka roviny Axonometrie je rovnob ěžné promítání do pr ůmětny r ůznob ěžné se sou řadnicovými rovinami. Kvádr v axonometrii : {O,x,y,z} sou řadnicový systém XYZ - axonometrická průmětna jehož strany jsou kolmé na prot ější osy. Axonometrické jednotky m ůžem Za zakladatele deskriptivní geometrie je považován Gaspard Monge (1746-1818), který v díle Géometrie descriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny. Dříve rozptýlené a na empirismu založené metody sjednotil a na jednoduchých geometrických základech založil novou promítací soustavu, nazvanou po něm.

promítání (všechny promítací paprsky mají stejný smer)ˇ pravoúhlé - paprsky jsou kolmé na prum˚etnuˇ kosoúhlé - paprsky svírají s prum˚etnou jiný úhel než 90ˇ zachovává rovnobežnostˇ =)vhodné pro technické aplikace stredové promítáníˇ - urcenoˇ stredemˇ promítání, do nejžˇ míˇrí promítací paprsk Kolmé promítání na dvě průmětny - Mongeovo promítání; Hranatá tělesa a jejich zobrazení v MP; Průniky hranolů a jehlanů přímkami a rovinami; Elipsa; Konstrukce kružnice v MP; Válec; Oktáva volitelný předmět. Řešení složitějších úloh v Mongeově promítání (příčky mimoběžek, konstrukce hranatých těles z.

Promítání lze rozdělit na rovnoběžné (paralelní) a středové (perspektivní). Z mnoha zobrazovacích způsobů jsou pro technické kreslení vhodné tyto: Rovnoběžné pravoúhlé promítání na kolmé průmětny Str. Rovina kolmá k přímce v kos. promítání. 1. Sestrojíme první průmět přímky a v přiřazeném MP. 2. Určíme půdorys s směru kolmého k půdorysu přímky a - je kolmý k půdorysu přímky a.3 I. kolmé • boční stěny svírají s rovinou podstavy pravý úhel II. kosé • boční stěny nesvírají s rovinou podstavy pravý úhel ale kosý • Zobrazení hranolu ve volném rovnoběžném promítání • Síť hranolu • Povrch pravidelného 4-bokého hranolu S = 2S p + S pl S = 2a 2 + 4av S = 2a . (a + 2v) • Objem. Řešení: Mongeovo promítání - polohové úlohy 4 Rovina α je dána přímkami a, b. O vzájemné poloze přímky m a roviny α platí: a) Přímka m je s rovinou α rovnoběžná, α∩m =∅. b) Přímka m leží v rovině α. c) Přímka m je kolmá k rovině α. d) Přímka m je s rovinou α různoběžná, ale není k ní kolmá Tvrzení plyne z v¿ty o pravoúhlém prima¿tu kolmých pFímek. Dv¿ vzájemn¿ kolmé pFímky, z nichž žádná není promítací, promítají se v pravoúhlém promítání jako vzåjemné kolmé pñímkypråv¿ tehdy, když alespoñjednaje rovnobüná s prùm¿tnou

Dílny

Geometrie-webskriptu

 1. (1799) popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny. Dříve rozptýlené a na empirismu založené metody sjednotil a na jednoduchých geometrických 9. Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie základech založil novou promítací soustavu nazvanou po něm - Mongeov
 2. • úsečky kolmé k průmětně - zobrazíme tak, že s vodorovnými přímkami svírají úhel 45°,a zkrátí se na polovinu své délky. Obrázky jednotlivých podstav si vždy pro pochopení sestrojíme ve skutečném tvaru a velikosti, vedle pak umístíme tutéž podstavu zobrazenou ve volném rovnoběžném promítání
 3. osa rotace v nárysně (což bývá nejčastěji). Na obr. 4 a) v Mongeově promítání je nárysným stopníkem Npřímky sproložena přímka o⊥ πa sje kolem ootočena do nárysny do přímky s0 pomocí dalšího bodu M ∈ s. Jestliže označíme 1,2 pomocné body v obr. 4 a) pak podle definice technického osvětlení dostáváme
 4. Kolmé promítání. Kolmé promítání na jednu ze základních rovin souřadné soustavy (rovina xy, xz, nebo yz) prostě zahodí jednu ze souřadnic. Matice kolmého promítání na rovinu xy následuje, promítání na zbylé roviny lze případně snadno odvodit

Pravoúhlé promítání - Wikipedi

 1. Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je ur čeno pr ůmětnou a sm ěrem (rovnob ěžné) nebo st ředem (st ředové) promítání. Sestrojte kružnici k ≡(S,r =15 ) v rovin ě kolmé na danou p římku o. 7 4) Kulová plocha - κκκκ≡( S,r ) Pravoúhlým pr ůmětem kulové plochy je kruh stejného polom ěru
 2. Mongeovo promítání asi máte u učebnici deskriptivní geometrie a dovedete si představit že se mám objekt promítá jak na zeď, tak na podlahu. Rovinu si přestavíte jakoby byla zaseknutí jak v podlaze, tak ve stěně. Sdružené obrazy kolmice jsou kolmé ke stopám roviny
 3. Navzájem kolmé průmtny jsou po zobrazení tlesa sklopeny do jedné rovi-ny a tvoří SDRUŽENÉ PRŮMTNY, na nichž vznikají SDRUŽENÉ. 8 Dvě základní metody pravoúhlého promítaní: A) Metoda pravoúhlého promítání v 1. kvadrantu (ISO E) tzv. EVROPSKÉ Promítání touto metodou vychází z principu Mongeova promítání

učebnice - webzdarm

1.3.2 Pravoúhlé promítání V pravoúhlém promítání zobrazujeme prŧměty (kolmé) těles do tří rovin, které jsou na sebe kolmé. (4) Obr. 14 Tři hlavní prŧmětny Abychom mohli zobrazit tělesa v jedné rovině, provádíme tzv. SDRUŢENÍ prŧměten Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. průmětnavodorovná - půdorysna . ztotožňuje se se souřadnicovou rovinou xy. průmětnasvislá (v průčelné poloze) - nárysna (rovina xz) Průsečnice půdorysny a nárysny se nazývá základnice Nechť M je bod šroubovice a M1 jeho pravoúhlý průmět do roviny π. V bodě M sestrojíme tečnu t a určíme její průsečík P s rovinou π. Trojúhelník PMM1 je podobný základnímu trojúhelníku a proto platí IPM1I = r ϕM, což je velikost oblouku AM.Body P tedy vytvoří evolventu kružnice k. Př.: V Mongeově projekci sestrojte jeden závit pravotočivé šroubovice s, která j

2 Př. 3: Na črtni kolmý pr ůmět krychle, jejíž čelní st ěna je rovnob ěžná s pr ůmětnou. přesto se kolmé promítání v technické praxi používá, v ětšinou však z více sm ěrů najednou ⇒ nárys (pohled zep ředu) , p ůdorys (pohled shora) , bokorys (pohled zboku) pravý nadhled levý nadhled pravý podhled levý podhle 2. Pravoúhlé promítání, pohledy Nejrozšířenějším způsobem zobrazování ve strojírenském kreslení je pravoúhlé promítání na vzájemně kolmé průmětny. Promítnuté obrazy předmětu jsou dvojrozměrné, systematicky uspořádané. Volí se minimální počet odrazů předmětu, ale takový, aby byl předmět úplně 7.5 Pravoúhlé promítání kvádru a krychle na dvé k sobë kolmé prümétny TYi stény kvádru nebo krychle, které mají spoleöný vrchol, uréují tri roviny. Všechny tri takto zvolené roviny jsou na sebe kolmé. Tyto roviny budeme nazývat prümétnami. Rovinu, kterou jsme proložili podstavou kvádru, nazveme pådorysnou 3. V Mongeově promítání určete vzdálenost bodu A[40, 0, 20] od přímky p = PQ, P[10, 0, 10], Q[30, -20, 35] 4. V MP sestrojte řez šikmého pětibokého.

Krychle - úvod, popis, konstrukce :: Výuka matematiky a

Promítání na dvě k sobě kolmé průmětny (zobrazení tělesa, kulová plocha a její řezy). Základy kolmé axonometrie (metrické úlohy v souřadnicových rovinách, úlohy polohy). Základy středového promítání (konstrukce v rovině, zobrazení tělesa). Lineární perspektiva (perspektiva objektu vázanými a volnými metodami) Leonardova studie k obrazu Klanění tří králů Raffaelova Athénská škola (1509 - 1511) Raffaelova Athénská škola Nádoba Paola di Donna Perspektiva a zobrazování měst První knihy o perspektivním promítání Pierro della Francesca (1416 - 1492) Luca Pacioli (1445 - 1514) od Jacopo de´ Barbari Autoři knih o perspektivě Brook. −stereografická (promítání bodů zemského povrchu z opačného pólu referenčního tělesa) −ortografická (střed promítání je v nekonečnu, rovnoběžné paprsky jsou kolmé na zobrazovací rovinu) −externí (bod promítání leží v rotační ose vně referenčního tělesa) Kartografi V kolmé axonometrii XYZ(100,100,90) zobrazte rotační kužel s podstavou v půdorysně. Je dán vrchol kuželu V[0,45,70] a poloměr podstavy r=35. Sestrojte průsečíky přímky KL, kde K[40,40,10], L[-30,60,60] s tímto kuželem. Šroubovice . Šroubovice v Mongeově promítání

MATEMATIKA online - Základy axonometri

 1. Volné rovnoběžné promítání je druh rovnoběžného promítání, kde promítáme na jednu průmětnu. Útvary, které leží v rovině rovnoběžné s průmětnou, se zobrazují ve skutečné velikosti. Průměty úseček, které jsou na průmětnu kolmé, svírají s vodorovným směrem úhel α a jejich délka se zkrátí s koeficientem q
 2. Rovnoběžné promítání, při kterém je průmětna kolmá na směr promítání, se nazývá kolmé. Výsledek promítání se nazývá průmět. Technické středové promítání, vyhovující vidění jedním okem, se nazývá lineární perspektiva
 3. Kolmé promítání na (tři) průmětny je v systému připraveno ve dvou typech, nevyhovuje však našim zvyklostem. Proto si rozvržení průmětů musíme připravit sami, jak ilustruje model souradnice. Systém používá pravotočivou soustavu souřadnic, kterou není možné změnit na levotočivou. Při běžném modelování to.

Pravoúhlá axonometrie je kolmé promítání na dvě průmětny, které jsou různoběžné, ale nejsou navzájem kolmé. Jednou z těchto rovin je axonometrická průmětna, druhou je půdorysna. Zobrazovaný útvar je tedy určen dvěma průměty: axonometrickým průmětem a půdorysem Kótované promítání - opakování Příklad 15: Bodem M proložte rovinu r kolmou k přímce m = BC. Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Základní pojmy:

Kolmost přímky a rovin

Jen cvičeným kutilům se vždy podaří vyvrtat díru kolmo. Začátečníkům by mohl pomoci nástavec BullseyBore, který kontroluje kolmost pomocí promítání soustředných kruhů a odhalí tak, když vrtáte nakřivo Těžko Volné rovnoběžné promítání je druh kosoúhlého promítání, podstavy se zobrazí jako elipsy, jejichž hlavní poloosy nebudou kolmé na osu válce. Pokud nemáš znalosti z deskriptivní geometrie, tak to nenakreslíš

Kolmé promítání, kolme

METODY PRAVOÚHLÉHO PROMÍTÁNÍ Existují dvě metody pravoúhlého promítání, které se liší umístěním objektu vůči pozorovateli a průmětnám. Jejich název je odvozen z umístění v soustavě navzájem kolmých rovin. Soustava rovin je rozdělena na čtyři kvadranty. Pro promítání se využívá prvního a třetího kvadrantu MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. 11 II. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Definice: Mongeovo promítání je kolmé promítání na dv* k sob* kolmé pr*m*tny * a *, p*dorysnu a nárysnu 'promítání' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a. k ivku tvrtého stupn . Konstukce se provádí bodov . Vedeme roviny kolmé k ose anuloidu, jejichž pr seky jsou kružnice. Tyto roviny zárove protínají rovinu v p ímkách. Pr se íky t chto p ímek s kružnicemi jsou již body pr seku. - 24 - o B' B T T' k O t t' Φ ρ c pravoúhlého promítání na dvě k sobě kolmé průmětny, kosoúhlé promítání pracuje v trojrozměrném prostoru - rozdíl můžeme pozorovat na obrázku (obr. 1.1). ¨ V kosoúhlém promítání je rozložení souřadnicových os následující: osa y je umístěn

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Souřadnice v prostoru. Pokud pracujeme v rovině předpokládáme, že je v ní zvolena nějaká kartézská soustava souřadnic 0xy, a pokud pracujeme v prostoru, je v něm zvolena nějaká kartézská soustava souřadnic 0xyz.. Trojice číselných os x, y, z v prostoru je taková, že:. každé dvě z nich jsou navzájem kolmé Jestliže je směr promítání s kolmý kprůmětně π,pakpromítání,které je směrem sa průmětnouπurčeno,nazýváme pravoúhlé promítání . Propravoúhlé promítání platí stejná tvrzení jakopro rovnoběžné pr omítání a navíc následujícítři: • průmětem úsečky AB je úsečka A´B´. Přitom A´B´= AB .cosφ.

Video: Výukové pásmo pravoúhlého promítání

MATEMATIKA online - Základy Mongeova promítání

Přímky kolmé na průmětnu se protínají v jednom bodě. Protínají se v tzv. hlavním bodě. Na obrázku 28 vidíme pokoj. Pokud bychom ho mohli prohlédnout skrz, všechny vodorovné hrany by se setkaly v jednom bodě. Promítání řezů a průřezů. promítání. Jsou to ortografická, stereografická a gnómonická projekce. U některých z těchto projekcí odvodíme i zobrazovací rovnice. 3.1 Ortografická projekce Ortografická projekce je kolmé promítání kulové plochy na průmětnu π, kterou budeme volit tak, aby procházela středem O sféry. Průmětem sféry je kruh o poloměr Obsahuje základy kótování, promítání na dvě navzájem kolmé průmětny a volné rovnoběžné promítání. OBSAH: 1 Základy rýsování 2 Kótování a měřítko zobrazení 3 Názorné zobrazování těles 4 Pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny 5 Výsledky úloh Rejstřík . Schválilo MŠMT čj. 2486/2010-22. V kótovaném promítání se často setkáme s úlohami, v nichž budeme potřebovat sestrojit průmět rovinného útvaru nebo dourčit nějaké vlastnosti útvaru, který je již zobrazen. Lze ukázat, že průměty bodů a přímek roviny α a jim odpovídající body a přímky v otočení jsou ve vztahu kolmé osové afinity v rovině.

Deskriptivní geometrie - jádro CAD systém

Volné rovnoběžné promítání Tělesa můžeme v rovině zobrazit pomocí volného rovnoběžného promítání. Zásady : 1) Plochy, které jsou rovnoběžné s naší rýsovací plochou zobrazujeme jako Hranoly kolmé jsou takové hranoly, které mají boční hrany kolmé na podstavu 1. Zobrazení bodu, přímky v Mongeově promítání (MP) a kolmé axonometrii (KA) Stopníky přímky, speciální polohy přímky vzhledem k průmětnám 2. Skutečná velikost úsečky v MP Sklápění úsečky 3. Zobrazení dvojic přímek v MP a KA Rovnoběžky, různoběžky, mimoběžky 4. Průmět roviny v MP a KA Určení roviny. Mongevo promítání (rovinné obrazce) Popis zobrazovací metody Průmět bodu, přímky Zobrazení roviny Hlavní přímky roviny Spádové přímky roviny kolmé k rovině otočení roviny do průmětny Zřetelně zformulovat problém úlohy Motivovat k řešení problému poukázáním n Mongeovo promítání na dvě kolmé průmětny. Uvádím několik základních informací o této velké postavě geometrie. Narodil se 10.5. 1746 v Beaune u Dijonu ve Francii. Již jako mladý vynikal neobyčejným nadáním - jako patnáctiletý na sebe upozornil narýsováním plánu své rodné obce. Svoji učitelskou a vědeckou kariéru. promítání na jednu průmětnu (Kótované promítání), pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny (Mongeovo promítání), eventuálně pravoúhlou axonometrii. Deskriptivní geometrie učí žáky zobrazovat prostorové útvary do roviny, stereometrické problémy řešit planimetricky

2.) Úvod do promítání 3.) Pravoúhlé průměty bodů, přímek a rovin na dvě k sobě kolmé průmětny 4.) Průměty rovinných obrazců 5.) Průměty těles, pomocné průmětny 6.) Kosoúhlá axonometrie 7.) Rovinné řezy tělesy a konstrukce kuželoseček 8.) Průniky Rejstří Promítání je hlavní zp ůsob Deskriptivní geometrie. Nej čast ěji se promítá na dv ě navzájem kolmé pr ůmětny ozna čované π (pí) - 1. pr ůmětna ν (ný) - 2. pr ůmětna Nic vám to ne říká? Podívejme se tedy na obrázek (Obr. 3.01.00). Vidíme zde promítací kout. Na n ěm je vlastn ě metoda promítání postavena Kniha se věnuje poznatkům Gasparda Mongea, který popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny a na jednoduchých geometrických základech založil novou promítací soustavu, která právě po něm nese název Mongeovo promítání. Učebnice obsahuje výklad jednotlivých témat i různě obtížné úlohy, přičemž.

Mongeovo promítání - sdružené průmětyVodohospodářská zařízení I | Zobrazování objektůZaklady matematiky - CochcesGeometrie-kosouhle promitani

• Kolmé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny • Mongeova projekce • Využívána pro technické výkresy • Málo názorné • Půdorys - dán rovinou XY (z=0) • Bokorys - dán rovinou XZ (y=0) • Nárys - dán rovinou YZ (x=0 Najdeme střed strany U x a U y, který je středem Thaletovy kružnice na níž leží otočený střed promítání S 1°. Otočený střed promítání S 1°je průnikem Thaletovy kružnice a výšky trojúhelníku UxUyU z kolmé na úběžnici u 1. Spojnice středu S 1°s úběžníky U x a U y jsou směry stran krychle v otočení V souladu s učebními osnovami doplňuje tato publikace učebnice matematiky. Obsahuje základy kótování, promítání na dvě navzájem kolmé průmětny a volné rovnoběžné promítání

 • Bramborový guláš pro děti.
 • Co říct holce aby ji to potěšilo.
 • Internetové obchody.
 • Nandu pampový vejce.
 • Jak naucit r video.
 • Bulka mimo varle.
 • Xbox 360 napájení ovladače.
 • Zoo kroměříž vstupné.
 • První hodina angličtiny pro děti.
 • Nabíječka usb czc.
 • Grohe.
 • Káva segafredo zrnková akce.
 • Přání k 25 narozeninám pro ženu.
 • Růst svalových vláken.
 • Česká tvorba inzerce.
 • Stepařské boty bazar.
 • Evropská liga 2015/16.
 • Stodola michala tucneho 2019.
 • Nitrifikace v akváriu.
 • Baumax elektro.
 • Nolpaza v tehotenstvi.
 • Tv dajto live.
 • Strasbourg cathedral.
 • Dárek pro šedesátnici.
 • Matesy ze sírovce.
 • Švýcarský sníh recept.
 • Znamení lev barva.
 • Machiavelista.
 • Hon na ponorku.
 • Tónování autoskel cena.
 • Boss csfd.
 • Mužský rod životné.
 • Sdi reagan.
 • Indická restaurace tábor poledni menu.
 • Elán tour 2018.
 • Historie pobytu cizinecka policie.
 • Oplocení ohrady.
 • Polévka z čerstvé zeleniny.
 • Hyundai i30 n.
 • Obraz moře křížovky.
 • Sprchový panel recenze.